FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
08.06.2021
Genel Kurul Tarihi
08.07.2021
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
07.07.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
POINT Hotel -ANKARA 100. Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat-Çankaya- ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
2 - 2020 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki
3 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi
4 - İstifaen Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Tasvibi
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbra Edilmesi
6 - Bağımsız Denetçi Seçimi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti
8 - Kar Dağıtımı Hakkında Karar Verilmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi
10 - Dilek ve Temenniler/Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
YIBITAS_Davet Yazısı.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN

08.07.2021 TARİHLİ 2020 HESAP YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 2020 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 08 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 10:30'da, POINT OTEL ANKARA - 100. Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.07.2021 tarih ve 65403832 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.


Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.06.2021 tarih ve 10344 sayılı nüshasında ilan edilerek ayrıca pay sahiplerine toplantı tarihinden 3 hafta önce taahhütlü mektupla postalanarak ve şirketin web sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin 100.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden, toplam 8.297.003,60 adet hissenin vekaleten, 15.927,01 adet hissenin ise asaleten olmak üzere toplam 8.312.930,61 toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış ve toplantı Özgür ŞAHAN tarafından saat 10:45'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1)Gündemin birinci maddesi gereğince, Özgür ŞAHAN'a verilen yazılı önerge ile ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı olarak Sayın Özgür ŞAHAN, Yazman Üye olarak Alper ERDEM ve Oy Toplayıcı olarak Sayın Abdullah KUŞÇU'nun seçilmeleri 8.295.603,60 kabul oyu alarak oyçokluğu ile kabul edildi. Başkanlık Heyeti yerlerini aldı. Toplantı Başkanı Sayın Özgür ŞAHAN toplantı tutanağının imzalanması için gerekli yetkinin seçilen Başkanlık Heyetine verilmesinin kabulünü oya sundu ve 8.295.603,60 kabul oyu alarak oyçokluğu ile kabul edildi. M. Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı müteakiben görüşmelere geçildi.

2)Gündemin ikinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge, başkaca önerge olmaması nedeniyle, oylanarak oybirliği ile kabul edildi ve önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun tamamı okunmayarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte, 31.12.2020 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar)ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor Fabrika Genel Müdürü Sayın Gülay KAZANCI tarafından Genel Kurula okundu. Özgür ŞAHAN açıklamalar yapmak, eleştiri ve soruları cevaplamak üzere tüm raporları görüşmeye açtı. Soru ve cevaplarla müzakereye geçildi. Pay sahiplerinden Yiğit Tuğrul TÜRKKANI TTK gereği yanıtlanmak üzere soruları olduğunu beyan etti:

-Şirketin 2019 yılı öncesi 98MilyonTL geçmiş yıl karı oluşturmasına ragmen 2019 2020 yıllarında neden zarar etmeye başladığını,

-2019 yılında 45 Milyon TL hasılat var iken %40 büyüyen ciro karşılığında, 2019 yılı zararı 7Milyon TL iken 2020 yılında %100 artış ile 15MilyonTL zarar açıklanmıştır. Cirosu artan bir şirketin hayatın olağan akışında daha fazla kar etmesi beklenirken zarar etmesinin nedenlerinin neler olduğunu,

-2019 yılında 13MTL olan kısa vadeli yükümlülükler 2020 yılında olumsuzluk göstererek %187 artışla 38MTL olduğunu, bunun nedenlerinin neler olduğunu,

-İlişkili taraflardan olan alacaklar 30 MTL olarak görüldüğünü, geçmiş yıllardan göre artış gösterdiğini, alacak vadesinin de 45günden 62güne çıkmış olduğunu, bu durumların nedenlerinin neler olduğunu,

-2019 yılında 4MilyonTL olan uzun vadeli yükümlülüklerin 2020 yılında olumsuzluk gösterekere 50% artışla 6Milyon TL olduğunu, bunun nedenlerinin neler olduğunu sordu.

İlaveten ortaklardan Zeki Güner söz aldı, kendisinin 100 hissesi olduğunu belirtti. 2015 yılından beri yatırımcı olduğunu belirtti. Son 2 yılda ciddi anlamda şevklerinin kırıldığını güvenlerinin sarsıldığını belirtti. Grup şirketleri arasındaki ticari ilişki konusunda güvenilirliğin sarsıldığını belirtti.

-"Grup şirketleri arası hizmet alımlarının açıklanmasını istiyoruz" dedi.

Şirket ortaklarından Tunay Hepgüler, 2 Şubat 2021 tarihli KAP haberinde Çiçekdağı kalker ruhsatının devriyle ilgili bilgi verildiğini konunun aıbeti hakkında bilgi almak istediğini belirtti.

Yönetim Kurulu temsilcisi Hatim BEN MOUSSA'yla istişarelerde bulunduktan sonra Şirket Muhasebe Müdürü Gaye KOZANLI söz alarak aslında tüm soruların cevaplarının bağımsız denetim raporunda ve KAP açıklamalarında detaylı açıklandığını belirtti. Genel anlamda yanıtlanmak gerekirse, satın alma maliyetindeki artışın bir gerçek olduğunu ve bunun şirket satışlarından fazla olduğunu bunun da en temel olarak döviz kurundaki artışlarından (elektrik/yakıt) kaynaklandığını belirtti. Örneğin şirketin yakıt maliyetinin 21MilyonTL'den 40MilyonTL'ye ulaştığını belirtti. Bu farkın ana maliyet fark kalemini yarattığını söyledi.

İlişkili taraflarla ilgili ilişkiler kapsamında, Şirketin, Votorantim'in isim hakkı kullanıldıüğı için "royalty" faturasın kesildiğini ve bu bedel karşılığında ödeme yapıldığını belirtti. Ayrıca Şirket'in merkez ofisinin tümüyle hakim ortak Votorantim Çimento A.Ş. bünyesinde konumlandığını, muhasebeden, hukuk hizmetlerine kadar hemen her alanda Votorantim çalışanlarının Şirket'e hizmet verdiğini bunların maliyetinin karşılanmasının da söz konusu olduğunu belirtti.

İlaveten vade uzamasının piyasa koşullarıyla ilgili olduğunu, iştirak satışlarının ise sadece Votorantim Çimento San. Ve Tic. A.Ş.'ye ait olduğunu beyan etti.

Borç artışı konusunun ana kaleminin çalışanlara sağlanan yükümlülükler olduğunu örneğin kıdem tazminatı karşılıklarının yüksek rol oynadığını belirtti.

Cironun %40 artmasına ragmen zararın artmasının nedeni genel piyasa koşullarıdır dedi.

Zeki Güner tekrar söz alarak, sermaye artırımı, bedelli/bedelsiz bölünme yapılması gibi seçeneklerin neden değerlendirilmediğini sordu. Gaye KOZANLI, Şirketin özkaynaklarının yeterli seviye olduğunu artırım yapılmasına gerektirecek bir durum olmadığını belirterek bu kararların şirketin yönetim organlarının alacağı kararlar olduğunu belirtti.

Çiçekdağı maden ruhsatının satışı konusunda ise görüşmelerin devam ettiği, henüz kati neticeye ulaşılamadığıbelirtildi.

Ortaklardan Tunay HEPGÜLER'in Şirket hisselerinin piyasa öncesinde işlem gördüğü piyasa değişikliğinin gündemde olup olmadığı sorusuna istinaden şu anda böyle bir konunun gündemde olmadığı cevaben belirtildi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereğince yaptırılan ve BANDEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu, Fabrika Genel Müdürü Sayın Gülay KAZANCI tarafından Genel Kurula okundu. Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte 31.12.2020 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar)ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu'nun tasdiki ayrı ayrı oya sunuldu ve 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince Fabrika Genel Müdürü Sayın Gülay KAZANCI tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ gereğince 2020 yılında Şirket tarafından çeşitli kurumlara yapılan bağışlar hakkında kurula bilgi verildi.

4)Gündemin dördüncü maddesi gereğince,

Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sayın Persio MORASSUTTI'nin 22.07.2020 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesini müteakip Şirketimizin 22.07.2020 tarih ve 9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu 363. Maddeye ugun şekilde bahsi geçen Yönetim Kurulu Üyemizin yerine; Fuencarral-Alcobendas Km. 3.8 28108 Alcobendas Madrid/İSPANYA adresinde mukim, Portekiz uyruklu, P833177 pasaport nolu Sayın Antonio Miguel SOUSA PELICANO'nun,

Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sayın Günther SMETANA'nın 24.02.2021 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesini müteakip Şirketimizin 24.02.2021 tarih ve 1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu 363. Maddeye ugun şekilde bahsi geçen Yönetim Kurulu Üyemizin yerine; Fuencarral-Alcobendas Km. 3.8 28108 Alcobendas Madrid/İSPANYA adresinde mukim, Fas Krallığı uyruklu, AK2968685 pasaport nolu Sayın Rachid SEFFAR'ın,

kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmelerinin tasvip edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5)Gündemin beşinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge üzerine ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, 2020 hesap yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası TTK'nın 436'ncı maddesi gözönünde bulundurularak oya sunuldu ve 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Aynı şekilde 2020 hesap yılı ile ilgili olarak Denetçi'nin ibrası oya sunuldu ve 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. Red oyu veren pay sahiplerinin yukarıda belirtilen soruları nedeniyle red oyu verdiklerini beyan etmişlerdir.

6) Gündemin altıncı maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirketin 2021 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, 0291001161900011 Mersis ve 106969 Ticaret Sicil Numaralı, Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1451 Sokak Hayal Apartmanı No:4 Daire:1-4 Çukurambar / Çankaya / Ankara adresli DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin görevlendirilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılında Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca Şirketin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesinin tasvibi 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8) Gündemin yedinci maddesi gereğince, verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi oybirliği ile kabul edildi.

9) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca ortaklardan Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önerge okundu, önerge kapsamında bir önceki hesap dönemiyle ilgili kar payı dağıtılmamasına 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

10)Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.


11)Gündemin onuncu maddesi gereğince Divan Başkanı Sayın Özgür ŞAHAN tüm ortaklara teşekkür etti ve dilek ve temenniler başlığına geçildiğini bildirdi. Kamil Ocak söz alarak yaklaşık %17'lik diğer ortakların karşılıklarının 0,746 olarak tekabül ettiğini ve satılamadığını belirtti. Lot altı hisselerin birbirlerine satışı/devri yapılacak şekilde paydaşların iletişim bilgilerinin paylaşılmasını istiyoruz dedi. Konunun hukuken araştırılacağı mümkünse değerlendirileceği belirtildi. Başka söz alan olmaması üzerine Toplantı Başkanı toplantının ortaklarımıza ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennisinde bulunarak saat 11:50'de toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı. 08/07/2021 Çankaya/ANKARA

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
13.07.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Yibitaş Hazirun Cetveli 08.07.2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
YIBITAS_GenelKurulTutanağı_08.07.2021.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 08/07/2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları 13/07/2021 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.