FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/08/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2021/11
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları ve faaliyet raporunu incelemiş bulunuyoruz.

  

Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

  

Şirketin finansal tabloları ve faaliyet raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.

  

Ayrıca yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu finansal riskler ve belirsizliklerle birlikte, gerçeği dürüstçe  yansıtmaktadır.

  

 

a)   01/01/2021 - 30/06/2021 dönemine ilişkin Mali Tablolar

  

 

b)   01/01/2021 - 30/06/2021 dönemine ait Mali Tablolara ilişkin Açıklayıcı Notlar

  

 c)   01/01/2021 - 30/06/2021 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu

  

 


MURAT KASAROĞLU                                                                            SELMA GÜNAYDIN   

  

GENEL MÜDÜR                                                                                       MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ         

Kredi Hesaplama