FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
18.06.2021
Genel Kurul Tarihi
06.08.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.08.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No:9/53 Sarıyer/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması.
7 - Kar dağıtımı konusundaki şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. maddesinin tadili hakkındaki önerisinin -gerekli izinler alınmak kaydıyla- görüşülmesi ve onaylanması.
9 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 23. Maddesinin ve "Birleşme Hükümleri" başlıklı 25. maddesinin tadili hakkındaki önerisinin -gerekli izinler alınmak kaydıyla- görüşülmesi ve onaylanması.
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
14 - Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2020 yılı içeresinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 06.08.2021 Cuma günü saat 11:00'de yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,

- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,

- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,

- 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanmasına,

- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,

- Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Ünvanı Başlıklı 3. Maddesi, Esas Sözleşme Değişiklikleri başlıklı 23. maddesi ile Birleşme Hükümleri başlıklı 25. maddelerinin değiştirilmesine,

- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine,

- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,

- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine,

karar verilmiştir.

Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
19.08.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Pamel Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Pamel Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarıları.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 06.08.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.08.2021 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama