FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
13.885.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
35.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
SEKUR, TRESKPA00016
13.885.000
21.115.000,000
152,07057
SEKUR, TRESKPA00016
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
13.885.000
21.115.000,000
152,07057
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
4.769.102,07
Geçmiş Yıl Karları (TL)
11.224.012,73
Diğer Kar Yedekleri (TL)
5.121.885,2
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ek Açıklamalar

Şirket merkezinde 24/08/2021 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları karar altına almıştır;

1. Şirketimiz 13.885.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle, 19.01.2021 tarihinde KAP da yaptığı açıklama ile bedelsiz sermaye artışı başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Ancak başvurumuzun bir netice ile bağlanamaması ile o tarihlerde 7326 sayılı Vergi tasarısı gözetilerek 25.05.2021 tarihinde başvurumuz geri çekilmiştir.

Başvurumuz ilgili tüm mevzuatlar ve düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmiş ve çalışmalar tamamlanmış olup;

Yasal düzenlemelerin azami limitleri içerisinde kalarak %152 oranında iç kaynaklardan artırılmak suretiyle sermayemizin 13.885.000 TL den, 35.000.000-TL'ye çıkarılmasına,

2. İç kaynaklardan arttırılan 21.115.000 TL'nin 4.769.102,07 TL'sı Hisse senedi ihraç primlerinden,11.224.012,73 TL'si Olağanüstü yedeklerden ve kalan 5.121.885,20 TL'sı ise Bağlı ortaklık temettü gelirlerinden karşılanmasına,

3. Sözkonusu bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak hamiline yazılı payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

4. 30.06.2021 tarihli finansal tablolarda yeralan 19.484.668 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının,"Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler"hesabında izlenen yabancı para çevrim farklarından mahsup edilerek kapatılmasının yapılacak ilk genel kurul onayına sunulması konusunda Sermaye Piyasası Kuruluna taahhüt verilmesine,

5. Sermaye artışına ilişkin olarak; Anasözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin ekteki şekilde tadiline,

6. Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin, anasözleşme değişikliğinin onaylanması ve söz konusu sermaye artırımımıza izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve diğer süreçlerin tamamlanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Hakan ÇİL

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Tuğba TANRIKULU ÇİL

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet ÜNAL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Murat ESEN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Gökhan ASLAN