FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/08/2021
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
ÖNEM GIDA A.Ş
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Çikolata ve Kakaolu Ürünler, Fındık, Un ve türevleri üretimi
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
25.000.000 TL
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.08.2021
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
25.000.000 TL
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
149,45 TL
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
3.736.314 bin TL
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
18,41
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
39,74
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etki yapması beklenmektedir.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
YILDIZ HOLDİNG A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yıldız Holding A.Ş., Ülker Bisküvi A.Ş.nin dolaylı hakim ortağıdır.
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Varlığın fiyatı; indirgenmiş nakit akım yöntemi, işlem çarpanı yöntemi ve piyasa değerlemesi yönteminin eşit oranda ortalaması baz alınarak oluşturulan şirket değer aralığının orta noktası dikkate alınarak belirlenmiştir.
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
13.08.2021/21VC113
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Değerleme raporuna göre şirket değeri; indirgenmiş nakit akım, işlem çarpanı ve piyasa değerlemesi yöntemlerinin ortalaması baz alınarak 4.111.798 bin TL - 4.659.868 bin TL aralığında 4.372.508 bin TL olarak belirlenmiştir. Özkaynak değeri, şirket değerinden 31 Temmuz 2021 itibariyle; Arkan Ergin Kurumsal Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 21VC113 numara 13.08.2021 tarihli değerleme raporunda belirtilen kriterler dikkate alınarak belirlenmiş düzeltilmiş net borç tutarı olan 636.194 bin TL'nin düşülmesiyle 3.736.314 bin TL olarak hesaplanmıştır. Satın alım işlemi 11,7 FAVÖK çarpanıyla gerçekleşmiştir.
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin olumlu oyu ile alınan 27.08.2021 tarih ve 22  sayılı toplantısında; 

İşletme konumuzun ana kategorilerinden olan çikolata ve unlu mamuller işimizde üst düzey sinerji yaratmak ve Şirketimizin stratejik ve kârlı büyümesine değer katmak amacıyla; Şirketimiz, dolaylı hakim ortağı Yıldız Holding A.Ş. portföyünde bulunan Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı ARKAN ERGİN KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından hazırlanan 13.08.2021 tarih ve 21VC113 sayılı değerleme raporundaki fiyat aralığı dahilinde yapılan pazarlık usulüyle 3.736.314 bin TL bedel karşılığında, ve peşin olarak  Yıldız  Holding A.Ş.'den satın alınması için  Yıldız Holding A.Ş. ve Şirketimiz arasında Pay Alım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmasına karar verilmiş olup 27.08.2021 (bugün) satın alma sözleşmesi imzalanması suretiyle pay devri gerçekleşmiştir. İlgili değerleme çalışmasına ilişkin özet bilgilendirme ekte yer almaktadır.

Kredi Hesaplama