FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
13.07.2021
Genel Kurul Tarihi
24.08.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.08.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50 (Dedeman İstanbul Hotel / Pınar Toplantı Salonu)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşü'nün okunması,
5 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması,
6 - 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetçi firma seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirketimizin Borsa İstanbul (BİST) Piyasa Öncesi İşlem Platformu‘ndan (PÖİP), Borsa İstanbul Ana Pazara geçiş başvurusunun gelişmeleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
10 - Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6- 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 2021 yılı için izin verilmesi,
14 - Şirketin 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi ve onaya sunulması,
15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,
17 - Kapanış ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Merit 2020 Olağan GK Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Merit 2020 Olağan GK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Merit 2020 Olağan GK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI EKTE "pdf" DOSYA OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
09.09.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Merit 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Merit 2020 Olağan GK Hazirun İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 24.08.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.09.2021 tarihinde tescil edilmiştir.