FİNANS

Özet Bilgi
Tahsisli Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.09.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
99.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
38.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
49.436.047
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029
3.786.649,72
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011
34.213.350,28
11.436.047
33,42568
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
38.000.000
11.436.047,000
30,09486
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
EDA ÖZHAN
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;

1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, esas sözleşmemizde 99.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve tamamı nakden karşılanmak üzere, 38.000.000,- TL'den 49.436.047,- TL'ye artırılmasına,

2. Esas sözleşmemizin 6'ncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden, ortaklarımızın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına,

3. Yeni ihraç edilecek 11.436.047,- TL nominal değerli payların tamamının her biri 1,- TL itibari değerde toplam 11.436.047 adet hamiline yazılı (B) grubu pay olarak çıkarılmasına,

4. Söz konusu (B) grubu payların "Borsada İşlem Gören" nitelikte oluşturulmasına,

5.

a) Pay Satış Bilgi Formu'nun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 05.02.2021 tarihinde onaylanması çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Eda ÖZHAN'ın sahip olduğu 5.736.047 TL nominal değerli payların 12.02.2021-01.03.2021 tarihleri arasında toplam 54.297.112,77 TL karşılığında satılması sonrası satış bedelinin tamamının Şirketimize sermaye avansı olarak konulması,

b) İkinci defa hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu'nun SPK tarafından 02.07.2021 tarihinde onaylanması çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Eda ÖZHAN'ın sahip olduğu 5.700.000,- TL nominal değerli payların 09.07.2021-30.07.2021 tarihleri arasında toplam 46.614.430,12 TL karşılığında satılması sonrası satış bedelinin tamamının Şirketimize sermaye avansı olarak konulması

nedeniyle toplam 100.911.542,12 TL tutarındaki sermaye avansının SPK tarafından belirlenen yöntemle hesaplanacak fiyatlardan tahsisli olarak satılmak amacıyla satışın gerçekleştirildiği toplam nominal pay tutarı olan 11.436.047 TL tutarında (B) grubu hamiline payların ihraç edilmek suretiyle tahsisli sermaye artışının gerçekleştirilmesine

6. SPK'nın onayı çerçevesinde, tahsisli sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamı SPK onaylı ilk Pay Satış Bilgi Formu sonrası gerçekleştirilen pay satış bedeli olan 54.297.112,77 TL'den ve SPK onaylı ikinci Pay Satış Bilgi Formu sonrası gerçekleştirilen pay satış bedeli olan 46.614.430,12 TL'den düşük olmayacak şekilde satılacağından, 1,- TL nominal değerli her bir payın satış fiyatının sırasıyla 9,465946 TL ve 8,177970 TL olarak satış tarihlerinden önceki 5 iş günü içinde Borsa'da oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından düşük olmayacak şekilde belirlenmesine,

7. Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere SPK'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

8. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların SPK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi olarak çıkarılmasına,

9. SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13. maddesinin 4. fıkrasında yer alan "Payları borsada işlem gören ortaklıkların sermaye artırımı suretiyle halka arz edilmeksizin gerçekleştirecekleri pay satışının Borsanın ilgili pazarında ya da piyasasında gerçekleştirilmesi zorunludur." hükmü kapsamında tahsisli pay satışının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında ya da piyasasında gerçekleştirmek üzere gerekli başvuruların yapılmasına,

10. SPK tarafından onaylanan her bir Pay Satış Formu sonrasında gerçekleştirilen pay satışları sonrasında hazırlanan işbu kararın ekinde yer alan iki adet "Fon Kullanım Yeri Raporu"nun onaylanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.


Yönetim Kurulu Başlkanı

Eda ÖZHAN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Hakan ÖZHAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Duran ÖZHAN

Yönetim Kurulu Üyesi

İrfan DEMİR

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Fon Kullanım Yeri Raporları.pdf