FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
03.08.2021
Genel Kurul Tarihi
07.09.2021
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.09.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2020 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2020 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,
8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,
11 - 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen İlişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Euro Yatırım 2020 Bilgilendirme Dökümanı-07092021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Euro Yatırım Gündem İlanı(07.09.2021 Olağan).pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1.Toplantıya hissedar Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Mehmet ÜZER tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet ÜZER 'in ve Tutanak Yazmanlığına da Funda SAĞCAN 'ın seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER ‘in tayin edilmesini talep etti. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet ÜZER 'in ve Tutanak Yazmanlığına Funda SAĞCAN 'ın seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER ‘in tayin edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3.Toplantı Başkanı; 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya hissedar Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Funda SAĞCAN tarafından verilen yazılı önerge ile Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka söz alan olmadı.

Verilen önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4.Toplantı Başkanı; Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya hissedar Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Mehmet ÜZER tarafından verilen yazılı önerge ile Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı.

Verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş kabul edilmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5.Toplantı Başkanı; Şirketin 2020 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya hissedar Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Funda SAĞCAN tarafından verilen yazılı önerge ile Şirketin 2020 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı.

Verilen önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı hesap dönemine ait finansal mali tabloların aynen katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2020 yılı faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Mustafa Şahin 3.146.001 oy , Ali Arslan 9.246.004,65 oy , Feyzullah Öner 9.246.004,65 oy , Osman Demirci 9.246.004,65 oy , Sevinç Bozkurt 9.246.004,65 oy ile Yönetim üyeleri ayrı ayrı katılanların oybirliği ile ibra edildi.

7.Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde;

Şirketimizin TTK ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarında oluşan karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda oluşan karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,

SPK'nın kar dağıtımına ilişkin mevzuat ve düzenlemelerine göre şirketimizin Dönem Karı olmasına rağmen dağıtılabilir net kara ulaşmak için öncelikle geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi gerekliliği nedeniyle 2020 yılı için kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu 'nun 2020 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Teklif oylamaya sunuldu. Teklifin kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

8.Toplantıya hissedar Mustafa ŞAHİN adına vekâleten katılan Mehmet ÜZER, Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Handan Dilan ÖZBİLEN ve Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Mehmet ÜZER tarafından verilen yazılı önergeler okundu. Başka Söz alan olmadı. Verilen önergeler oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere ............... T.C Kimlik numaralı Mustafa ŞAHİN, ............... T.C. Kimlik numaralı Feyzullah ÖNER ve ............... T.C. Kimlik numaralı Ali ARSLAN ‘ın yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesine oybirliği ile karar edildi.

Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine önerilen ............... T.C. Kimlik numaralı Osman DEMİRCİ ve ............... T.C. Kimlik numaralı Sevinç BOZKURT ‘un da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamaya sonucunda katılanların oybirliği ile karar edildi.

9.Toplantıya hissedar Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Handan Dilan ÖZBİLEN tarafından verilen yazılı önerge okundu. Başka Söz alan olmadı. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000,00 (İki Bin) TL ücret ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11.2020 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

Toplantıya hissedar Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Funda SAĞCAN tarafından verilen yazılı önerge ile 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 100.000,00 (Yüz bin) TL olarak belirlenmesi hususunu önerdi. Öneri müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12.Şirketimiz tarafından 2020 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

13.Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında 31.12.2020 tarihli Mali tablolar ve dipnotların gerekli açıklamaların yapıldığı bilgisi ortakların, genel kurulun bilgisine sunuldu. Finansal tabloların 7. Nolu dipnotlarında yer alan ilişkili taraf açıklamaları dışında 2020 yılı içinde yapılan, yaygın ve süreklilik arz eden ve önemli nitelikte işlemler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14.Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

15.Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için Toplantı Başkanı tarafından Bakanlık Temsilcisi Dilek DİREN huzurunda toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü.

Toplantı tutanağı Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Heyeti tarafından imza altına alındı. 07.09.2021 Saat:12.33

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI

Dilek DİREN Ali ARSLAN Mehmet ÜZER Funda SAĞCAN

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Euro Yatırım G.Kurul Tutanak(07.09.2021).pdf - Tutanak
EK: 2
Euro Yatırım Hazirun 07.09.2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Euro Yatırım 2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.09.2021 tarihinde saat:12.00 de Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İstanbul adresinde yapılmış olup, Toplantı Kararları ve ekleri 22.09.2021 tarihinde tescil edilmiş, yine aynı tarihli (22.09.2021) 10414 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunar ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Kredi Hesaplama