FİNANS

Özet Bilgi
Şirketimizin, Hay Süt Ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracat Ticaret A.Ş. ile Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme Sözleşmesinin Onaylanması ve SPK Müracatı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.09.2021
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.06.2021
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Hay Süt Ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi
Borsa'da İşlem Görmeyen

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021
289.811,319
289.811,319
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013
35.710.188,681
35.710.188,681
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
36.000.000 TL
0 TL
0 TL
36.000.000 TL
SPK Başvuru Tarihi
30.09.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketimiz ‘in, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Şirketimiz ‘in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK.")'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SerPK.'nın 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAAT VE TİCARET A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ("Birleşme"),

2. Şirketimiz, devrolacak HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAAT VE TİCARET A.Ş.'nin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu sebeple Birleşme işlemi neticesinde Şirketimizde sermaye artırımı yapılmayacağından, Birleşme'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156 ncı maddeleri ile SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin 13 üncü maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmesine,

3. "Kolaylaştırılmış" usulde yapılacak birleşme işlemi'nde, SerPK.'nun 24 üncü maddesi ile ilgili sair hükümleri ile SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)[1] hükümlerine göre; herhangi bir "ayrılma hakkı" doğmayacağı hususunda yatırımcıların bilgilendirilmesine,

4. Birleşme işleminde, Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak başvuru kapsamında, Birleşme İşlemi'ne taraf Şirketler'in SPK'nın muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırladıkları 30.06.2021 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,

5. Söz konusu Birleşme işlemi kapsamında "Birleşme Sözleşmesi"nin kabulüne,

6. SPK'nın "Birleşme Bölünme Tebliği"(II-23.2) hükümlerine uygun olarak, anılan Tebliğ ekinde "EK/1" listelenen gerekli bilgi ve belgelerden, söz konusu Tebliğ'in 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" başvurusu kapsamında SPK'ya iletilmesine gerek olmadığı belirtilen; "Bağımsız denetim raporu", "birleşme raporu" ve "uzman kuruluş görüşü" hariç diğer belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kuruluna ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda verilen karar uyarınca imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metni ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2
Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni

Kredi Hesaplama