FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/09/2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/10/2021
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Profil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (birlikte "Ortaklıklar")
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Otomotiv sanayii için her türlü profil ve yedek parça imalat ve alım satımı ile sac kalıp üretimi.
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11.250.000,-TL; 3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 600.000,-TL
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlemin tamamlanması, resmi kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin alınması ve sözleşme ile belirlenen diğer rutin "Kapanış Ön Koşulları"nın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olup, satış ve devrin hukuken gerçekleşeceği "Kapanış" tarihinde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
Yoktur.
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 7.875.000,-TL; 3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 420.000,-TL
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
"Kapanış" tarihi itibariyle kesinleşmiş olacaktır.
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
Ortaklıklar için toplam 2.850.000,-Avro olup, "Kapanış"ı takiben satın alım bedelinde bazı uyarlamalar yapılmasi söz konusu olabilecektir. Kesinleşen satın alım bedeli ile bu bedelin Türk Lirası karşılığı ayrıca kamuya açıklanacaktır.
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
70,00
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
70,00
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
70,00
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Edinilen finansal duran varlıkların işlem bedelinin, Ortaklığımızın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki (30.06.2021) aktif toplamına oranı 04.10.2021 tarihinde geçerli olan 01.10.2021 tarihli TCMB EUR/TRY Döviz Alış kuru üzerinden %21,09'dir.
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Edinilen finansal duran varlıkların işlem bedelinin, Ortaklığımızın kamuya açıklanan son yıllık finansal tablosundaki hasılat toplamına oranı 04.10.2021 tarihinde geçerli olan 01.10.2021 tarihli TCMB EUR/TRY Döviz Alış kuru üzerinden %20,77'dir.
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığımızın faaliyetlerinin otomobil ve hafif ticari araç alanına genişletilmesinin ve bu ürünlerin üretim yetkinliğinin kazanılmasının finansal tablolarımıza olumlu katkı yapması beklenmektedir.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sezayi Sezer, Rabia Sezer
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/10/2021
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü.
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Finansal duran varlığın değeri "pazarlık usulü" belirlenmiştir.
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirket'imizin 04.10.2021 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na göre;

Yapılan görüşmeler neticesinde, diğer hususların yanı sıra; 

(i) Sırasıyla, 

a. Bursa Ticaret Sicili'ne 71397 sicil numarası ile kayıtlı, diğer hususların yanı sıra, otomotiv sanayi için sac parça kalıp üretimi ile iştigal eden 3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("3S Kalıp")'nin tamamı ödenmiş 600.000 (altıyüzbin)-Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 600.000 (altıyüzbin) adet paydan, ödenmiş sermayenin %70'ini temsil eden 420.000 (dörtyüzyirmibin) adet payının, yapılan pazarlıklar neticesinde Sezayi Sezer ve Rabia Sezer'den, ve 

b. Bursa Ticaret Sicili'ne 17149 sicil numarası ile kayıtlı, diğer hususların yanı sıra, otomotiv sanayii için her türlü profil ve yedek parça imalat ve alım satımı ile iştigal eden Profil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Profil Sanayi", 3S Kalıp ile beraber "Şirketler")'nin tamamı ödenmiş 11.250.000 (onbirmilyonikiyüzellibin) -Türk Lirası  sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 11.250.000 (onbirmilyonikiyüzellibin) adet paydan, ödenmiş sermayenin %70'ini temsil eden 7.875.000 (yedimilyonsekizyüzyetmişbeşbin) adet payının, yapılan pazarlıklar neticesinde Sezayi Sezer ve Rabia Sezer'den 

bazı şarta bağlı bedel uyarlaması konuları saklı olmak kaydıyla toplam 2.850.000 (ikimilyonsekizyüzellibin)- Avro bedel üzerinden satın ve devir alınması işlemlerinin ("İşlem") başlatılmasına,

(ii) İşlem kapsamında payların iktisap edilmesine ve sair işlemlere ilişkin olarak:

- Sezayi Sezer ve Rabia Sezer ile Şirket'imiz arasında akdedilecek "Pay Devir Sözleşmesi"nin,
- Sezayi Sezer ve Rabia Sezer ile Şirket'imiz arasında akdedilecek "Pay Sahipleri Sözleşmesi"nin,

imzalanmasına,
(iii) İşlem'in, Rekabet Kurulu'na yapılacak bildirim dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere,  Sözleşmeler'de belirlenen tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanmasına,
Karar verilmiştir.

Mezkur "Pay Sahipleri Sözleşmesi"ne göre ayrıca; Satan/Devreden ortakların 5 yıl süre sonunda "Pay Sahipleri Sözleşmesi" ile belirlenen kritere göre hesaplanan bedeller ve diğer şartlar üzerinden paylarının tamamını "Satım Opsiyon Hakkı", Ortaklık'ımızın da "Alım Opsiyon Hakkı" başta olmak üzere bir takım çıkış hakları bulunmaktadır.

Kredi Hesaplama