FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2021/25
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA  İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.'nin  27.10.2021 tarih ve 2021/25 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2021 - 30.09.2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye  Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe  Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen  formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotlarıyla birlikte özet finansal durum tablosu, özet kâr  veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özet nakit akış tablosu ve özet özsermaye değişim tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

1. Tarafımızdan incelendiğini, 

2. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli  konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması  sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

 3. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ  uyarınca hazırlanmış finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve  zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve  performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle  birlikte dürüstçe yansıttığını,

Beyan ederiz. 

Saygılarımızla, 

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.Kemal SEMERCİLER                Sezai BEKGÖZ                 Fatma Dilek YARDIM            Tunç TUNCER

 Denetim Komitesi Başkanı      Denetim Komitesi Üyesi      Denetim Komitesi Üyesi           Genel Müdür

Kredi Hesaplama