FİNANS

Özet Bilgi
Şirketimizin 05.11.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı kararları 12.11.2021 tarih ve 10450 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
06.10.2021
Genel Kurul Tarihi
05.11.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.11.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza Kat:14 Da:52 Maslak-Sarıyer- İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması
5 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - TTK 363.Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi
9 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7.Maddesinin Tadilinin görüşülerek karara bağlanması
10 - Şirketimiz paylarının 2020 yılı içinde bağlı ortaklığımız A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından geri alınması ve satılması işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun geri alınan paylara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurulun bilgilendirilmesi
11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
12 - Şirket'in 2020 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GÜLER YATIRIM 2020 YILI 2.OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
GÜLER YAT. 2020 2.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul 2.toplantısı 05.11.2021 tarihinde şirket genel merkezinde yapılmıştır. Genel kurul toplantı tutanağı aşağıda yer almaktadır.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 05.11.2021 Tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Tutanağı

Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 05.11.2021 tarihinde saat 14.00'de Meydan Sok. Beybi Giz Plaza Meydan Sok. K:14 Da:52 Maslak/Sarıyer/ İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İI Müdür1üğü'nün 04/11/2021 tarih ve 68790723 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı AKKALE'nin gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 08/10/2021 tarih ve 13326 sayılı Yenigün Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12/10/2021 tarih ve 10428 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde, 06/10/2021 tarihinde KAP'ta ve E-GK Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

05.11.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında TTK'nın 414. maddesine göre yapılmak istenen toplantıya pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 120.000.000 TL (Yüzyirmimilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 120.000.000 adet paydan, toplam 4.932.651,29 TL tutarında sermayeyi temsil eden 4.932.651,29 adet payın; 4.139.598,29 TL tutarında sermayeyi temsil eden 4.139.598,29 adet payın fiziken, 793.053,00 tutarında sermayeyi temsil eden 793.053,00 adet payın elektronik katıldığı ve böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden SN. Mustafa TERZİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1.Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mustafa TERZİ tarafından Sn. Ayşe TERZİ önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 255.535 elektronik ortamda ret oyuna karşılık 4.677.116,29 olumlu oyla ve oy çokluğu ile toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı başkanı, tutanak yazmanlığına İlayda TERZİ, oy toplama memurluğuna Suna Pelin ATABEY, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan İsmail SUNA'yı görevlendirdi.

2.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine 255.535 elektronik ortamda ret oyuna karşılık 4.677.116,29 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

3.2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mustafa TERZİ raporlarla hesapların KAP'ta yayımlandığını okunmasının uzun süreceğini bu neden ile sadece bağımsız denetim raporunun özet kısmının okuması ile yetinilmesinin zamandan tasarruf sağlayacağım belirtti. Toplantı Başkanı bu öneriyi Genel Kurulun oylarına sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu raporlardan bağımsız denetim raporunun özetinin okunmasına diğer rapor ve hesapların okumuş kabul edilmiş 269.519 Ret oyuna karşılık 4.663.132,29 olumlu oyla ve oy birliği ile karar verildi.

3.1 Bağımsız denetim raporunun özeti toplantıda hazır bulunan Ata Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Seval ACAR tarafından okundu. Müzakere açıldı, söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda; okunan raporlar ile 2020 yılı bilanço kar zarar hesabının onaylanmasına 255.535 elektronik ortamda ret oyuna karşılık 4.677.116,29 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

4. Yönetim Kuru1u'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı "Yönetim Kurulumuzca; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kuru1u'nun Seri: II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ata Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 56.805.152,00 TL ana ortaklık karı, yasal kayıtlarda ise 314.838,34 TL zarar edilmiş olması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararı ortakların onayına sunmak istiyorum" dedi. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına 308.036 ret oyuna karşılık 4.624.615,29. olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

5.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Ayşe TERZİ, "Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu Aday Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılması hususunu genel kurulun onayına sunuyorum" dedi. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Aday Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 308.035 ret oyuna karşılık 4.624.616,29 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı, muamele, fii1 ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine 286.036 ret oyuna karşılık 4.346.612 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. 2020 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kuru1'un onayına sunulması maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 03.08.2021 tarih 2021/15 sayılı yönetim kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mustafa TERZİ'nin atanmasının onaylanmasına 255.534 ret oyuna karşılık 4.677.117,29 olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

8.Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi konusuna geçildi, 2021 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.000 TL huzur hakkı ödenmesinin devamına karar verildi.

Sn. Asım SOYLU: "Huzur hakkı ödenmesini doğru bulmuyorum" şeklindeki muhalefet şerhini elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden tutanağa geçmesini talep etti.

Toplam 373.035 ret oyuna karşılık 4.559.616,29 olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

9.Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7.Maddesinin Tadilinin görüşülerek karara bağlanması konusuna geçildi.

Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. Maddesi Tadili; 17.06.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-7470 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve 13.09.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00067183301 sayılı T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yazıları ile onaylanmış olup 13.987 ret oyuna karşılık 4.918.664,29 olumlu oyla oy birliği ile kabul edilmiştir. Onaylı Esas Sözleşme tadili iş bu tutanak ekinde yer almaktadır.

10.Sermaye Piyasası Kuru1u'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2020 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi maddesine geçildi. Toplantı Başkanı "Şirket Yönetim Kurulunun 28.02.2020 ve 16.03.2020 Tarihli Kararları ile Sermaye Piyasası Kuru1u'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden Şirketimizin borsada kendi paylarının Bağlı ortakları aracılığı ile Geri Alım Programı gerçekleştirilmesine karar vermiş olup, bu süreçte bağlı ortaklığımız Al Capital Yatırım Menkul Değereler A.Ş. aracılığı ile 3.000.000 adet, 4.255.931,15 Türk liralık hisse alımı ve yine Bağlı ortaklığımız ICG Finansal Danışmalık A.Ş. aracılığı ile 500.808 adet, 683.212,81 Türk Liralık hisse alımı gerçekleştirilmiştir." diyerek Genel Kurulun bilgisine sundu.

11.Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine 351.036 ret oyuna karşılık 4.581.615,29 olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

12.Şirket'in 2020 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Toplantı başkanı ‘Şirketimiz tarafından 2020 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır. 2021 yılı için yapılabilecek yardım ve bağışların azami 100.000 TL sınırlandırılmasını öneriyorum" dedi. Müzakere açıldı. Başka söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımları 100.000,- TL ile sınırlandırılmasına 255.534 ret oyuna karşılık 4.677.117,29 olumlu oyla kabul edildi.

13. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi maddesine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler "İştiraklerimiz Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San. Tic. A.Ş.'nin bankalardan kullandıkları krediler karşılığı Kefalet verilmiş olup, bunun dışında herhangi bir üçüncü şahıs lehine kefalet, rehin ve ipotek verilmemiştir." Bilgisini ortaklara sundu.

14. Dilek ve temennilere geçildi. Sırası ile söz alan ortaklardan:

Hakan GÜNER: Şirketin temel verilerine baktığımda 2 yıl içerisinde bir büyüme var bunun için YK'yı tebrik ediyorum. Bu başarının yatırımcı nezdinde de doğru bir iletişim olmaması sebebi ile gerçekleşmediğini düşünüyorum. Bakış açınızı lütfen biraz da yatırımcı tarafına çeviriniz. Lütfen bu konuya biraz eğilin.

Yönetim Kurulu üyesi Murat GÜLER: Bizim bir aracı kurum sahibi olmamız sanki fiyata biz etki ediyormuşuz gibi bir algıya sebebiyet veriyor. Bu toplantıya daha önce katılanların hepsine de aynı şeyi söyledik. Bizim fiyata etki etmemiz mümkün değil. Sektörün sosyal medya ile olan ilişkisi şirkete zarar veriyor.

Salih ALP: A1 Girişim Sermayesi benim çok önemsediğim bir gelişme. Yaklaşık 6 ay önce kuruldu. Halka açılması gerekiyor. 6 ay sürecinde bilançonuzda yalnızca bir faiz geliri görüyoruz. İlgi duyduğunuz sektörleri belirttiniz. Bir gelişme var mı?

Yönetim Kurulu üyesi Murat GÜLER: Konusunda uzman çok iyi bir ekibimiz var. Pandemi sürecinde ne yazık ki proje sayısı azaldı fakat yatırımcı sayısı arttı. Bu sebeple ilgilendiğimiz projelerde fiyatlar beklenenin çok üzerinde çıkıyor ancak buna karşı stratejilerimiz var. Bunları mevzuatın gerektirdiği ölçü ve çerçevede zaten Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyuracağız.

Salih ALP: Güler Holding'in değerini Murat GÜLER şahsında artırma gibi bir planınız var mı?

Yönetim Kurulu üyesi Murat GÜLER: Geri alımı Yönetim Kurulu kararı ile kararlaştırmamız gerekiyor. Şahsi olarak ise Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca burada bir açıklama yapmam mümkün değildir.

Necati TABAK: Duran varlıkların bilançoları ve finansal verileri güçlü kılması için yeniden değerleme alınması mümkün olur mu? Bilançodaki artışın sebebi nedir?

Yönetim Kurulu üyesi Murat GÜLER: Öncelikle sorunuz 2021 yılına ait. Şu anda 2020 yılının Genel Kurulunu yapıyoruz. Levent Plaza'nın 5. Katını 19,5 Milyona satın aldık. A1 Capital'i önümüzdeki yıl oraya taşımak istiyoruz. Önümüzdeki sene sorunuza detaylı bir cevap veririz.

Necati TABAK: A1 Capital olası halka arzda RTA veya Güler yatırımcısı kendi nemasına düşen payları iskontolu alabilir mi? Böyle bir düşünceniz var mı?

Yönetim Kurulu üyesi Murat GÜLER: Böyle bir şey mümkün değil. Halka arzın ne yöntemle yapılacağı aşamasında değiliz şu anda. SPK onaylamadan bazı hususları açıklamamız mümkün değildir.

Alper ERGİNOL: Malatya'daki yatırıma ilişkin bilgi verebilir misiniz?

Yönetim Kurulu üyesi Murat GÜLER: Mikrobiyoloji tesisimiz, swab tesisimizin bir kısmını oraya taşımayı düşünüyoruz ancak bunların hepsi ileride karara bağlanacak şeyler.

Papatya YILDIRIM: Basında Murat Beyi takip ediyoruz. Yalnızca hissesi olan insanların size karşı olumsuz tavrının nedenini anlayamıyoruz. Bilgili olan insanlar birbirlerini biraz aydınlatsınlar istiyoruz. Bunun için yapabileceğiniz bir şey olabilir mi?

Yönetim Kurulu üyesi Murat GÜLER: Bu söylentilere karşı en iyi cevap çalışıp başarmaktır.

Kartal KAYA: Negatif algı nasıl değişecek? Zarar ettim kar dağıtımı yapmıyorum diyorsunuz neden?

Yönetim Kurulu üyesi Murat GÜLER: Karımızı hep büyüme amaçlı kullandık. Bugüne kadar grup şirketleri hep elde ettikleri karı büyümek için kullandı. Belli bir büyüklük var aklımızda. O büyüklüğe ulaştıktan sonra temettü dağıtmaya başlayacağız. Güler'in elde ettiği bir gelir olacak o zaman dağıtacağız. O yönden de sıkıntınız olmasın. Hala büyüme aşamasındayız.

TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayşe TERZİ Seda ÇAYCI AKKALE


TUTANAK YAZMANI OY TOPLAMA MEMURU

İlayda TERZİ Suna Pelin ATABEY

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
12.11.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
GÜLER YATIRIM HOLDİNG 2020 YILI GK HAZİRUN 05.11.2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
GÜLER YATIRIM HOLDİNG 2020 YILI GK TOPLANTI TUTANAĞI 05.11.2021.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

GÜLER YATIRIM HOLDİN A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET (İkinci Toplantı)

Şirketimizin 30.09.2021 tarihinde yapılması planlan ve gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle tehir edilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.11.2021 tarihinde saat 14.00 Şirket merkezi olan Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza Kat:14 Da:52 Maslak-Sarıyer- İstanbul adresinde icra edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

2020 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu kâr dağıtım Kararı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, aşağıdaki gündem maddeleri ile üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.gulerholding.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Maslak Meydan Sk. BeybiGiz Plaza Kat:2 Da:5-6 adresindeki şirket merkezimizden veya www.gulerholding.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.gulerholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 212 706 18 78) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Kredi Hesaplama