FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi
02.05.2019
Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, portföyünün tamamını katılım esaslarına uygun olan, Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türleri ile işbu madde kapsamında zikredilen diğer yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Fon portföyünde, ağırlıklı olarak Türkiye'de ihraç edilen kira sertifikalarına yer verilir. Fon, (2.4.) no'lu maddede yer alan yer alan portföy sınırlamaları tablosundaki diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.

Fonun risk değeri 4-5 aralığında belirleniş olup, Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80 ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Katılma Hesabı (TL ve Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100
Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları (İcazet Belgesine Sahip)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, İcazet Belgesi Sahibi Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-100
Katılım 50 Endeksi ndeki Ortaklık Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-50
Kamu ve Özel Sektör Döviz Cinsi Kira Sertifikaları (Sukuk)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-50
Yabancı Kira Sertifikaları
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL)
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-79
Gelir Ortaklığı Senetleri (Döviz)
Gayrimenkul Sertifikaları
0-20
İcazet Belgesi Sahibi Gayrimenkul Sertifikaları
Vaad Sözleşmeleri
0-10
Vaad Sözleşmeleri ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri
Gayrimenkul Sertifikaları
0-15
İcazet Belgesine Sahip Gayrimenkul Sertifikaları
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
0-10
Türkiye Varlık Fonu Tarafından ihraç edilecek faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları (TL/Döviz)

Kredi Hesaplama