FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/12/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2021 / 42
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN II 14-1 ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE "SORUMLULUK BEYANI


FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
 

KARAR TARİHİ: 16/12/ 2021
 KARAR SAYISI : 2021 / 42

  

Şirketin   01.01.2021- 30.09.2021 dönemine ait;  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14-1  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde, SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış Dipnotları ile birlikte Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile TTK ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan Konsolide Olmayan Faaliyet Raporumuz onaylanmıştır.


                      Şirketimizce hazırlanan 01.01.2021- 30.09.2021 Dönemine ait Dipnotları ile birlikte Konsolide Olmayan Finansal Durum Tablosu, Kar Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu ile Ara Dönem Konsolide Olmayan Faaliyet Raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;


 a- Tarafımızca incelendiğini,

b- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde ilişkin olduğu dönem itibari ile, tebliğ ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara dönem finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporunun performansı ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
 Saygılarımızla,

 

 

                                                                   
 

Yön. Krl. Bşk.

 
 

Yön. Krl. Bşk.Vek.

 
 

Yön. Krl. Üyesi

 
 

Yön. Krl. Üyesi

 
 

Yön. Krl. Üyesi

 
 

Kompen Pvc Yapı ve  İnşaat Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adına

 
 

Bera Turizm İnşaat  Seyahat Ticaret Anonim Şirketi adına

 
 

Bera Holding Anonim  Şirketi adına

 
 

Golda Gıda Sanayi ve  Ticaret Anonim Şirketi adına

 
 

Komyapı İnşaat Anonim  Şirketi adına

 
 

Haşim ŞAHİN

 
 

Erol KAYA

 
 

Mustafa Ulvi BEZİRCİ

 
 

Osman ELVAN

 
 

Sadık AY

 

                        

 


Kredi Hesaplama