FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/12/2021
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Stimusil Inc.
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Medikal Cihaz Geliştirilmesi
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100 USD
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.12.2021
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
138.149
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
5,41
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
747.496,07 USD
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
10,75
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
10,75
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
10,75
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,61
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,45
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Stimusil'in geliştirmekte olduğu cihazın belirli bölgelerde satış, pazarlama ve dağıtım haklarına sahip olunacağı için olumlu etkisi olması beklenmektedir.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
21/12/2021
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu olmaması nedeniyle düzenlenmemiştir.
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ("GEN"), büyüme, globalleşme ve inovasyon stratejileri doğrultusunda yeni ürün, yeni üretim-satış-dağıtım ilişkileri/bölgeleri ve bunlarla bağlantılı olarak yeni ortaklık arayışları sonucunda, ABD'de kurulu StimuSIL, Inc.'ye ("STIMUSIL"), bu şirketin geliştirmekte olduğu yenilikçi bir medikal cihazın ticarileştirilmesi için GEN'e tanınan haklarla bağlantılı olarak; 21.12.2021 tarihinde imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi ve Hissedarlık Sözleşmesi uyarınca sermaye artırımına katılım yoluyla, 138.149 adet hisse alımı suretiyle,  %10.75 oranında ortak olacaktır. GEN'in STIMUSIL'e ortak olmasına yönelik sermaye artırımına konu işlemler 31.12.2021 tarihinde gerçekleşecektir.

STIMUSIL'in geliştirmekte olduğu, detayları aşağıda belirtilen medikal cihazın; başta Türkiye olmak üzere, Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkeler ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki ülkelerde satış, dağıtım ve pazarlama haklarının münhasıran GEN'e bırakılması amacıyla GEN ile STIMUSIL arasında 21.12.2021 tarihinde ayrı bir sözleşme daha imzalanmıştır.

STIMUSIL'in Geliştirmekte Olduğu Cihaz Hakkında:

GEN'in ticarileşme haklarına sahip olduğu, STIMUSIL tarafından geliştirilmekte olan söz konusu medikal cihaz; bir mikro iğne sistemi aracılığıyla belirli bir dalga boyundaki lazerin deri altına verilmesini sağlamayı ve böylece androgenetik (erkek tipi) saç dökülmesi, selülit, sedef hastalığı ve vitiligo gibi çok sayıda dermatolojik hastalığın tedavi edilmesini amaçlamaktadır. Medikal cihazın kapsamlı preklinik ve klinik çalışmaları devam etmektedir.

Medikal cihazın Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (The United States Food and Drug Administration, US FDA) tarafından 2024 yılında onaylanması ve onayın hemen ardından global satışların başlaması öngörülmektedir. 

Kredi Hesaplama