FİNANS

Özet Bilgi
21.12.2021 tarihinde yapılmış olan olağan üstü genel kurulumuza ait hazirun ve genel kurul toplantı tunağı ektedir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
24.11.2021
Genel Kurul Tarihi
21.12.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.12.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/A
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Esas sözleşmenin 7'nci maddesine uygun olarak yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi,
3 - Genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısına göre, boş olan yönetim kurulu üyelikleri için SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
4 - Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
5 - Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve diğer yönetici atama yetkilerinin Yönetim Kuruluna verilmesi,
6 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi
7 - "Pay Sahipleri Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri İç Yönergesi" nin onaya sunulması.
8 - Görüş ve temenniler
9 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK Genel Kurul Daveti Gündem ve Vekaletname_24.11.2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2021-25 YKK Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Genel Kurul İç Yönerge .pdf - İç Yönerge
EK: 4
VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI_24_11_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2021 yılı olağanüstü genel kurulumuza ait hazirun ve toplantı tutanağı ektedir.

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu, 21 Aralık 2021 tarihinde saat 11:00'de Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İZMİR adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.12.2021 tarih ve 00070025636 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayda BOZOĞLU, Sn.Sezai ÇALIŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.11.2021 tarih ve 10460 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 21.11.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketin web sitesinde ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 125.000.000,00 TL (YüzyirmibeşmilyonTürk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 22.500.000 TL ( Yirmiikimilyon beşyüzbin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, 7.500.000,00 TL (Yedimilyon beşyüzbin TL) A Grubu payların vekaleten, 95.000.000 TL (Doksan Beşmilyon Türk Lirası) olan B Grubu paylardan; 52.500.000 TL'lik Elliikimilyonbeşyüzbin TL) kısmının asaleten, 17.500.000,00 TL (Onyedimilyonbeşyüzbin TL) Vekaleten, payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğunun anlaşılması üzerine, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nuri NASIR tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

1) Toplantı Yönetim Kurulu üyemiz Nuri NASIR tarafından saat 11:00'de açıldı. Sayın Nuri NASIR tarafından, toplantı başkanlığı için Nuri NASIR, oy toplama memurluğuna Sinan BİLEN, tutanak yazmanı olarak da Sinan BİLEN ‘in seçilmesi ve seçilen başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesini teklif etmiştir. Teklif oy birliği ile kabul edilmiş ve toplantı başkanlığı oluşturulmuştur.

2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca Yönetim kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine ilişkin ortaklardan Sayın Aslan NASIR'ın önergesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

3) Gerek esas sözleşmemizin ilgili maddeleri, gerekse Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 6 yönetim kurulu üyesinden 2'sinin bağımsız üye olması gerektiğinden, söz konusu bağımsız üyelikler için ortaklarımızdan Sayın Aslan NASIR önerge sunmuştur. Önergeye göre söz konusu 2 üyelik için Prof. Dr. Mete AKISU ve Ali DENİZ aday gösterilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu adaylarının her biri tarafından imzalanmış "Bağımsızlık Beyanları"nın önerge ekinde başkanlığa sunulduğu belirtilmiştir. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin dolduğu tarihe kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Mete AKISU ve Sayın Ali DENİZ ‘in seçilmesi oya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

4) Yeni seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının aylık net 10.000,00 (Onbin) TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge oya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

5) Gündemin 5'inci maddesi uyarınca şirketimiz Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve diğer yönetici atama yetkilerinin Yönetim Kuruluna verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

6) Şirketimizin 2018, 2019 ve 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, 2021 yılı finansal tablolarımızın bağımsız dış denetimi için seçilmesi oya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

7) Şirketimiz "Pay Sahipleri Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri İç Yönergesi"nin genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ile birlikte ilan edildiği dikkate alınarak İç Yönergenin okunmuş sayılmasına ve doğrudan oylamaya geçilmesine oy birliği ile karar verilmiş. Yapılan oylama sonucunda İç Yönerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

8) Görüş ve temenniler bölümünde herhangi bir görüş bildirilmemesi üzerine toplantı başkanı Sayın Nuri NASIR toplantıya katılanlara teşekkür etmiştir.

9) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 11:10.'da toplantı başkanı Sayın Nuri NASIR tarafından kapatılmıştır.

İş bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 21.12.2021 İZMİR

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun -21.12.2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
2021 yılı olağanüstü genel kurulumuza ait hazirun ve toplantı tutanağı ektedir.

Kredi Hesaplama