FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.kap.gov.tr - www.tacirlerportfoy.com.tr
Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, yapılandırılmış yatırım araçları, swap, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev işlem sözleşmelerinin Fon'un yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev enstrümanlara yatırılabilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması tüm piyasadaki fırsatlardan yararlanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Fon, yatırım stratejisi olarak Tebliğ'de belirtilen Değişken Fon türündedir. Değişken fonlar, portföy sınırlamaları itibariyle, Tebliğ'de belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlardır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının fon toplam değerine oranı azami %20'dir.
6

Kredi Hesaplama