FİNANS

Özet Bilgi
Olağan genel kurul toplantısının tescil ve ilan edilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
24.03.2022
Genel Kurul Tarihi
22.04.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.04.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B Kat 10 İç Kapı No:26 Beşiktaş-İstanbul / Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2021 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine 2022 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Şirket'in 2021 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10'ncu maddeleri gereği 2021 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
OGK 2021 DAVET İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2
2021 OGK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22.04.2022 Cuma günü saat 14:00'de Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B Kat 10 İç Kapı No:26 Beşiktaş-İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21 Nisan 2022 tarih ve E-90726394-431.03-00074057414 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şeyma IŞIK gözetiminde yapılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
29.04.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Kartal Enerji_Genel Kurul Tutanağı (002)kap.pdf - Tutanak
EK: 2
Karye hazirun 22.04.2022 kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 22.04.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.04.2022 tarihinde tescil ve aynı tarihli 10570 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.


Kredi Hesaplama