FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/05/2022
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Alpha IVD S.p.A
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, cihaz ve yazılımların satış ve pazarlaması
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
300.000,00 Eur
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.05.2022
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
-
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
-
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
4.259.108,52 Eur
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
-
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
-
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
-
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Mali tablolarımıza olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Alper Akyüz, Elif Akyüz
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili Taraf
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından; Bağlı ortaklığımızın paylarının devralınması hakkında 07.10.2021 tarih ve 2021-29 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimiz paylarının halka arz izahnamesini onaylamasına ilişkin hususlar çerçevesinde halka arz izahnamesinde ilan edilen taahhüdün yerine getirilmesi amacıyla; 

Legnano, 20025, Milano, İtalya'da bulunan ve 09904620961 sicil numarası ile Milano, Monza, Brianca Lodi Şirketler Sicili'ne kayıtlı ve Şirketimiz bağlı ortaklığı Alpha IVD S.p.A ("Alpha") hissedarlarından Alper AKYÜZ ve Elif AKYÜZ'ün Alpha sermayesine iştirak paylarının tamamını temsil eden sırasıyla 140.000 ve 90.000 adet paylarının devralınmasına, 

Söz konusu pay devir işlemini tamamlamak amacıyla gerekli olabilecek diğer her türlü işlemin yapılmasına karar verilmişti. 

 

Alpha paylarının tamamı (%100) için 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren mali dönem finansal tablolarındaki Alpha'nın net varlık tutarı üzerinden şirket paylarının %76,67'lik kısmı için 4.259.108,52 Euro ödenerek devir ve tescil işlemleri 25 Mayıs 2022 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Alpha'nın Şirketimizin en son yayınlanan finansal tablo tarihi olan 31 Mart 2022 itibari ile net varlıklarının toplamı 5.815.615 Euro olup kurulduğu günden itibaren kar dağıtımı yapmamıştır. 

Bu satın alma neticesinde iştirakimiz %100 bağlı ortaklığımıza dönüşerek Avrupa pazarında hedeflediğimiz büyüklüğe ulaşılması ve satış faaliyetlerinin karlılığımıza yansıyarak mali tablolarımıza olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. 

Kredi Hesaplama