FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
400.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
90.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
135.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024
50.000
25.000,000
50,00000
B Grubu
B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016
Nâma
B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016
81.040.000
40.520.000,000
50,00000
B Grubu
B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016
Karışık
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032
8.910.000
4.455.000,000
50,00000
C Grubu
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
90.000.000
45.000.000,000
50,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
45.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
26.05.2022
SPK Başvuru Tarihi
26.05.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Lider Faktoring A.Ş.'nin 26.05.2022 tarih ve 2022 / 22 sayılı yönetim Kurulu toplantısında;

1- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun (II-18.1) sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"nin 6'ncı maddesi 6'ncı fıkrası hükmü çerçevesinde; Şirketimiz mevcut 400.000.000.- TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 90.000.000 TL (Doksan Milyon Türk Lirası)'ndan, 45.000.000,00-TL (Kırk Beş MilyonTürk Lirası) tutarında % 50 oranında artırılmak suretiyle, 135.000.000,00- TL (Yüz Otuz Beş Milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına,

2- Artırılacak 45.000.000,00 -TL (Kırk Beş Milyon Türk Lirası) sermayenin tamamının finansal tablolarda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve,

3- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunan, nama yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 50 oranına isabet eden artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 45.000.000,00 -TL (Kırk Beş Milyon Türk Lirası) nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,

karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama