FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectors1Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-I
oda_PrinciplesOfActivityOfTheBoardOfDirectorsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
oda_DateOfTheLastBoardEvaluationConducted|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur.
oda_WhetherTheBoardEvaluationWasExternallyFacilitated|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
oda_WhetherAllBoardMembersReleasedFroTheirDutiesAtTheGSM|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
oda_NamesOfTheBoardMembersWithSpecificDelegatedDutiesAndAuthoritiesAndDescriptionsOfSuchDuties|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Efrayim KEBUDİ: Yönetim Kurulu Başkanlığı, ve Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Daryo KEBUDİ: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Yönetici Ortak ve Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Azra KEBUDİ: Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetici Ortak ve Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Nora KARAKAŞ: Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Müdür ve Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Cengiz ARABACI: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Denetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Alaettin Şafak URAS: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Tijen Akdoğan ÜNVER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği.
oda_NumberOfReportsPresentedByInternalAuditorsToTheAuditCommitteeOrAnyRelevantCommitteeToTheBoard|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Yoktur.
oda_LinkToAnnualReportPageNumberOfTheSummaryReviewOfTheEffectivenessOfInternalControls|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet Raporu D Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Kısmı Madde 8 "İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri".
oda_NameOfTheChairman|
Yönetim kurulu başkanının adı
Efrayim KEBUDİ
oda_NameOfTheCEO|
İcra başkanı / genel müdürün adı
Nora KARAKAŞ
oda_IfTheCEOAndChairFunctionsAreCombinedProvideTheLinkToTheRelevantPDPPageProvidingTheRationaleForSuchCombinedRoles|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Farklı kişilerden oluşmaktadır.
oda_LinkToNotificationRegardingCorporationsDamageThatMayBeCausedDueToTheFaultsOfBoardOfDirectorsDuringTheChargeOfTheirDutiesWasInsuredForAnAmountExceeding25PercentOfTheCorporationsCapital|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır.
oda_LinkToCurrentDiversityPolicyTargetingWomenDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
oda_TheNumberOfFemaleDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 ve %28.

Kredi Hesaplama