FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
17.05.2022
Genel Kurul Tarihi
13.06.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.06.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAHÇELİEVLER
Adres
Çobançeşme Mah. Kımız sok. No:16/1, Giriş Kat, -3.Kat
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması
10 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilekler ve temenniler
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2021 yılı Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 13/06/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin toplantı tutanağı ile hazirun cetveli ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz olunur

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
21.06.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
İMZALI FİZİKİ HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13/06/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan tescile tabi kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21/06/2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

Bilgilerinize arz olunur.

Kredi Hesaplama