FİNANS

Özet Bilgi
Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
17.05.2022
Genel Kurul Tarihi
10.06.2022
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.06.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
MANİSA
İlçe
YUNUSEMRE
Adres
Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi;
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;
3 - 2021 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;
4 - 2021 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi;
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi;
8 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü;
9 - Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti;
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması;
11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti;
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması;
13 - 2021 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;
17 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verme;
18 - Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m. 438. hükmü uyarınca görüşülmesi;
19 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Klmsn İlan Metni 10 Haziran 2022 Genel Kurulu.pdf - İlan Metni
EK: 2
Klimasan KAP Bilgilendirme Belgesi 17 Mayıs 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

10 Haziran 2022 Tarihinde Yapılan

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı


Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Haziran 2022 tarihinde, saat 10.00'da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde, Ticaret Bakanlığı Manisa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.05.2022 tarihli ve E-17678184-431.03-00074986449 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Haydar Aydemir ve Sayın Hakan Düzgün gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde; Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Şirket Yönetim Kurulu üyesinin, denetçinin ve toplantı belgelerinin toplantı mahallinde hazır olduğu tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18 Mayıs 2022 tarihli ve 10580 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.klimasan.com.tr internet adresinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını, yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası mevcut Sayın Ahmet Coşkuner elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden 54.451.863,312 TL sermayeye tekabül eden 5.445.186.312 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Selim Hamamcıoğlu'nun hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcilerinin müsaadesi ile Şirket hissedarlarından Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.


01. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN SEÇİMİ

Gündemin birinci maddesi gereğince, saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın ardından Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Elif Turak, Oy Memurluğuna Gamze Eren teklif edildiler.

Teklif oylamaya konuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Elif Turak'ın, Oy Memurluğuna Gamze Eren'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

02. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN İMZASI İÇİN TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA YETKİ VERİLMESİ

Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oylamaya konuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususuna oybirliği ile karar verildi.03. 2021 FAALİYET YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

Gündemin üçüncü maddesi gereğince

Şirketin 2021 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2021 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2021 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2021 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

04. 2021 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ


Gündemin dördüncü maddesi gereğince

Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi raporunun okunmuş kabul ederek sadece özetinin okunması oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin özetinin okunarak raporunun tamamının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.


Bağımsız denetim şirketinin özet raporu okunarak bilgilendirme yapılmıştır.

05. 2021 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI

Gündemin beşinci maddesi gereğince

Şirketin 2021 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tablolar konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2021 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.


06. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ŞİRKETİN 2021 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ

Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri müzakere edildi ve oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edilmiştir.07. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE KAR DAĞITIM POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ


Gündemin yedinci maddesi gereğince, aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikamız okunmuştur.


"İlgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, ülkenin genel ekonomik koşulları, piyasa öngörüleri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikamız çerçevesinde, karlılık, borçluluk ve nakit durumu uygun olmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari %25'inin nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde ortaklara dağıtılması yönündedir.

Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtmayı veya kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir."

Kar Dağıtım Politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı hususu Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.


08. YÖNETİM KURULU'NUN 2021 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ


Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 17.05.2022 tarihli 9 sayılı kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2021 yılı net dağıtılabilir dönem karı 21.925.692- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 99.893.288- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 4.994.664- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 16.949.868- TL'dir.

Şirket net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, şirket ortaklarına 5.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 11.827.028- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.


Yapılan oylama sonucunda,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2021 yılı net dağıtılabilir dönem karı 21.925.692- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 99.893.288- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 4.994.664- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 16.949.868- TL'dir.

Şirket net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, şirket ortaklarına 5.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 11.827.028- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları oybirliği ile kabul edilmiştir.


09. GÖREV SÜRELERİ SONA ERMİŞ BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YERİNE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DAHİL YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN SEÇİLMESİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ

Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın yönetim kurulu üyeliğine, Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ayşe Güçlü Onur'un bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek sürede görev yapmak üzere; Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın yönetim kurulu üyeliğine, Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ayşe Güçlü Onur'un bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

10. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARININ GENEL KURUL BİLGİSİNE SUNULMASI

Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları aşağıdaki şekilde genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

"Şirketimizin Üst Düzey Yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticilere, ayrıca, yılsonlarında, Şirket'in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. Şirketimizde "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" belirlenirken; Şirket'in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır. Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur. Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı'nın bilgisindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır. Aksi takdirde, Çalışana yönelik disiplin hükümleri gereği disiplin cezası uygulanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarında herhangi bir değişiklik olmadığı hususu Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.


11. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2022 YILI İÇİNDE ÖDENECEK ÜCRETLERİN TESPİTİ

Gündemin on birinci maddesi gereğince, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 70.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 65.000,00- TL; Yönetim Kurulu üyesi Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'ya aylık brüt 45.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'ya, Sn. Ayşe Güçlü Onur'a ve Sn. Reha Haznedaroğlu'na aylık brüt 45.000-TL ödenmesi ve bir sonraki olağan genel kurula kadar ödenecek ücretlerin 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren her üç aylık dönemde önceki son üç aya ait aylık ÜFE+TÜFE ortalamasının yarısı oranında (ÜFE+TÜFE/2) artırılması hususları genel kurul onayı için oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 70.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 65.000,00- TL; Yönetim Kurulu üyesi Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'ya aylık brüt 45.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'ya, Sn. Ayşe Güçlü Onur'a ve Sn. Reha Haznedaroğlu'na aylık brüt 45.000-TL ödenmesi ve bir sonraki olağan genel kurula kadar ödenecek ücretlerin 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren her üç aylık dönemde önceki son üç aya ait aylık ÜFE+TÜFE ortalamasının yarısı oranında (ÜFE+TÜFE/2) artırılması, oybirliği ile kabul edilmiştir.


12. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU SEÇİMİNİN ONAYLANMASI

Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Şirketin 2022 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat: 4 34398 Maslak İstanbul adresinde mukim, 0291001084600012 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 254683 Ticaret Sicil numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010846 vergi numaralı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu

Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2022 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.05.2022 tarihli 10 sayılı kararın aynen onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.

13. 2021 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ VE 2022 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST SINIR BELİRLENMESİ

Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Şirketimiz 2021 yılında toplam 18.840,00-TL Bağış ve Yardımda bulunmuştur. Bu husus Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin 2022 yılında yapacağı bağışlar için üst sınırın 300.000- TL (üçyüzbinTL) olması genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 300.000 TL (üçyüzbinTL) olması oybirliği ile kabul edilmiştir.


14. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE, ŞİRKET TARAFINDAN 3.KİŞİLER LEHİNE VERİLMİŞ OLAN TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ


Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3.Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre; 2021 yılı sonu itibariyle, 3.Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiştir. Şirket 2021 yılında kendi tüzel kişiliği adına toplam 1.048.188.085 TL teminat verildiği konusunda bilgi verilmiştir.


15. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA İLİŞKİLİ TARAFLARLA YIL İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler 31.12.2021 tarihli bağımsız denetim raporunda (dipnot: 3) yer aldığı şekilde genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

16. YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNE, PAY SAHİBİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA, TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERİ İLE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLMESİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA 2021 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ


Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına izin verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu konuda bilgilendirilmiş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.


Yapılan oylama sonucunda Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına izin verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu konuda bilgilendirilmiş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.


17. SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ UYUM AMACIYLA OLUŞTURULAN BİLGİLENDİRME, ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK, KAR DAĞITIM POLİTİKASI, İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR, BAĞIŞ YARDIM POLİTİKALARI HAKKINDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ


Gündemin on yedinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerinin bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları ve geri alım programı hakkında Faaliyet Raporu kapsamında ortaklara evvelce bilgilendirme yapılmıştır.


18. YATIRIMCI ÖZEL DENETÇİ TALEBİNİN TTK M. 438. HÜKMÜ UYARINCA GÖRÜŞÜLMESİ.


Gündemin on sekizinci maddesi gereğince, bir yatırımcının 11.05.2022 tarihli noter ihtarnamesiyle ilettiği özel denetçi talebi Genel Kurul'da okunarak müzakere edilmiştir ve oylamaya sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, özel denetçi talebi, oy birliği ile reddedilmiştir.


19. DİLEKLER ve KAPANIŞ


Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanınca, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini müteakip Bakanlık Temsilcilerinin toplantının yasalara uygun olarak yapıldığını ve kapatılabileceğini belirtmesi üzerine toplantı sona erdi. 10.06.2022 Saat: 10.43


TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY MEMURU

SERKAN GÜLEÇ ELİF TURAK GAMZE EREN
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ


HAYDAR AYDEMİR HAKAN DÜZGÜN
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
17.06.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2021 Yili Olagan Genel Kurulu Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2021 yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı .pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

10 Haziran 2022 tarihli şirketimiz genel kurulana ilişkin tescil işlemleri, 17 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Kredi Hesaplama