FİNANS

Özet Bilgi
2021 yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
17.05.2022
Genel Kurul Tarihi
17.06.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.06.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 Kat.8 D:27 Maslak
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
4 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
5 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 - Denetimden Sorumlu Komite'nin 13.04.2022 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 14.04.2022 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan Kanunlar ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
7 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2021 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
11 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 17 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı yeter sayısı oluşmadığından toplantı ertelenmiş olup, ertelenen toplantı

17 Haziran 2022 tarihinde saat 14:00'de Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.06.2022 tarih ve 75663481 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale'nin gözetiminde açılmıştır.

İkinci Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.05.2022 tarih 10584 sayılı nüshasında, ayrıca, Şirketimizin www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Davete ilişkin herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 543.595.733,23 TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 543.595.733,23 adet paydan 1.253.100 adet payın asaleten, 55.970.870,90 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 57.223.970,90 adet payın temsil edildiği, erteleme nedeniyle İkinci Toplantı niteleliğindeki işbu genel kurul toplantısında nisap aranmadan toplantının yapılacağı, şu an itibariyle toplam sermayenin yaklaşık % 10,53 ‘ne tekabül eden bir katılım olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Sebahattin Levent Demirer, Volkan Girişken,Bağımsız Denetim kuruluşunu temsilen Sayın Onur Özçelik'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sebahattin Levent Demirer oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sitemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı'' bulunan Sayın Ahmet Çevirgen görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sebahattin Levent Demirer, 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarınca kontrol edildiğinin tespit edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzalandığını Genel Kurula açıkladı, Genel Kurula gündemi okuttu, Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sordu, bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

1-Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sebahattin Levent Demirer'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi teklifi oya sunuldu ve 722.100 adet red oyuna karşı 92.366.019,50 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgırboyu Demirman tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

2- Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önergede, Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Önerge 1.253.100 adet red oyuna karşı 91.835.019,50 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Yapılan açıklamadan sonra 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda 1.253.100 adet red oyuna karşı 91.835.019,50 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirketin 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı 1.253.100 adet red oyuna karşı 55.970.870,90 adet olumlu oyla oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

TTK 436/2 madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Toplantıya katılan 531.000 adet hisseye sahip Musa Cenk Koç ( TC No:xxxxxxxxxxx) ‘'Şirketin uğradığı zararlardan dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlu olduğu kanaatine vardığımdan ötürü, ibra ve sorumluluk davası açma haklarım saklı kalmak kaydıyla ibra etmiyorum'' diyerek tutanağa muhalefet şerhini işletmiştir.

4-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısına 7.500 Dolar aylık net ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine, Turgut Işık'a, Ela Işık'a 10.000 TL aylık brüt ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi 1.253.100 adet red oyuna karşı 91.835.019,50 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıya katılan 531.000 adet hisseye sahip Musa Cenk Koç ( TC No:xxxxxxxxxxx)‘'Şirket hisseleri TL bazında işlem görürken yönetim kuruluna Dolar bazında maaş verilmesini reddediyorum'' diyerek tutanağa muhalefet şerhini işletmiştir.

5-Yönetim Kurulunun 2021 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında net dönem kârı 220.116.350 TL, geçmiş yıl zararları -309.557.090,04 TL iken; TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem kârı 12.982.396,69 TL, geçmiş yıl zararlarının -52.816.285,49 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere, Şirketimizin 2021 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulunun 2021 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü, 1.253.100 adet red oyuna karşı 91.835.019,50 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6-Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin 13.04.2022 tarihli görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan Kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No.97 Demirkaya İş Merkezi Kat.3 Ofis No.7 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 858385 Ticaret Sicil No ile kayıtlı Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin ilişkin önerisi 100 adet red oyuna karşı 93.088.019,50 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

7-Toplantı Başkanlığı tarafından 2021 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 400.000 TL olarak belirlenmesi 1.253.100 adet red oyuna karşı 91.835.019,50 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıya katılan 531.000 adet hisseye sahip Musa Cenk Koç ( TC No:xxxxxxxxxxx) ‘'Türkiye'de tüm kalemlerdeki ürünlerde fiyatlarda yükseliş ortada iken, şirket hisseleri iki senedir aynı fiyatlarda iken, 5. Madde olan kar dağıtımı kabul edilmemiş iken herhangi bir yere bağış yapılmasına ilişkin gündem maddesinin kabulünü dava etme hakkımı saklı tutmaktayım'' diyerek muhalefet şerhini tutanağa işletmiştir.

8-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusu, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

9-Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, Şirketimizin 31.12.2021 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo dipnotlarında "18.2 Verilen/Alınan teminatlar/ipotekler/rehinler" başlığı altındaki tabloda verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletlere ilişkin bilgilerin yer aldığı,bunlardan elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

10-Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı'' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve ‘'Rekabet Yasağı'' başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve söz konusu yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu 100 adet red oyuna karşı 93.088.019,50 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

11-Gündemin "Dilekler ve kapanış" maddesine geçildi. Fiziki ortamda toplantıya katılan Cengizhan Asker sözalarak, "hissenin tabanı sağlam bir şirket durumda olarak, 2000 yıllardan beri hisseyi ailem takip ediyor. Ödenmiş sermayesi kadar kar açıklıyor ancak hisse fiyatı beklentileri karşılamıyor, hisse üzerindeki baskının kaldırılmasını talep ediyorum, genel kurul hayırlı olsun " diyerek beyanda bulundu. Elektronik ortamda toplantıya katılan İbrahim Akın; " Sayın Başkan hisse fiyatları borsada oluşuyor ancak, yönetim kurulu başkan ve vekili dolar olarak maaşını alıyor. Yine de genel kurulun Türkiyeye ve ortaklarına hayırlı olmasını diliyorum." Şeklinde beyan gönderdi.S.Levent Demirer; "hisse fiyatları borsada arz ve talebe göre oluşmaktadır, hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Genel Kurul Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 17 Haziran 2022/İstanbul Saat: 14:46

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
29.06.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29.06.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğün de tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.

Kredi Hesaplama