FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
07.06.2022
Genel Kurul Tarihi
30.06.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.06.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Akdoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.
4 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
5 - 2021 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları Görev Taksimi ve Temsil ve İlzam" başlıklı 8. Maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.
9 - 2021 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
11 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi.
12 - Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2022 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi.
13 - Pay Sahipleri Sözleşmesine tabi olarak Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
Davet ilanı.pdf - İlan Metni
EK: 4
2021-KarDağıtımı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
30.06.2022 saat 14:55'te yapılan açıklamanın ekindeki "tutanak.pdf" dosyası revize edilerek tekrar gönderilmiştir

Kredi Hesaplama