FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/07/2022
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin uzun dönem araç kiralama hizmetlerini genişletmek amacıyla devam ettiği çalışmaları kapsamında Türk ilaç sektörüne yeni ürünler kazandırarak hızlı büyümesini ve pazar payı artışını sürdüren lider firmalardan olan Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. ile hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında toplam 191 adet ve KDV hariç 83.683.898 TL tutarında araç alımı yapılmış olup, sözkonusu araç alımı kamuya açıklanan 31 Mart 2022 tarihli son mali tablomuzdaki kiralamaya konu varlıklar toplamının %10,8'i seviyesinde bulunmaktadır. Temmuz ayı içerisinde hizmet vermeye başladığımız bu sözleşmelerin ciromuza etkisi 2022 yılı için KDV hariç 8.547.250 TL olup üç yıllık yaklaşık olarak KDV hariç 63.000.000 TL tutarındadır.

Kredi Hesaplama