FİNANS

Özet Bilgi
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
01.07.2022
Genel Kurul Tarihi
29.07.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.07.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Wyndam Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi,Büyükdere Caddesi,No:177-183 34394,Şişli,İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı faaliyet dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2021 yılı hesap dönemi Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - 30.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilen Yönetim Kurulu Üyesi Emre Dağdelen'in yerine atanan Nami Uygar Külhaşoğlu'nun seçiminin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması
8 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 Yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - 12. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karar bağlanması.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
15 - Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Şirketimizin Esas Sözleşmesinde ''Şirketin Sermayesi'' başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanın yükseltilmesi ve süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni değişikliğinin genel kurulda görüşülmesi ve karar bağlanması.
17 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
01.07.2022 SENKRON İLAN METNİ1.pdf - İlan Metni
EK: 2
01.07.2022 SENKRON BİLGİLENDİRME DÖKUMANI1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01.07.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

1- Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, 29.07.2022 Cuma günü saat 14.00'da Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi,Büyükdere Caddesi,No:177-183 34394,Şişli,İSTANBUL adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin maddeler olarak belirtilen şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi,SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, oybirliği ile karar vermiştir.

Kredi Hesaplama