FİNANS

Özet Bilgi
Şirket Yönetim Kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtılmaması yönündeki önerisi Genel Kurul'ca kabul edildi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
07.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
05.07.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRKT00018
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRKT00018
0
0
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 7 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;


Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak Şirketimiz yönetimince hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2021 yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımız ile vergi mevzuatına ("VUK") uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan mali tablolarımızın incelenmesi neticesinde;


- TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış olan ekteki kar dağıtım tablosu doğrultusunda 255.169.083 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı bulunduğu ve


- VUK mali tablolarımızda ise 172.890.599 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı olduğu tespit edilmiştir.


Sermaye piyasası mevzuatı, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde; devam eden yatırımlar nedeniyle Şirketimizin gözettiği uzun vadeli yatırım ve finansman stratejimiz, ülkemiz ve dünyadaki mevcut ekonomik konjonktürün yarattığı belirsizlik, elde edilen karın ağırlıklı olarak nakit girişi yaratmayan gayrimenkul değer artışı ve başta kambiyo karları olmak üzere finansman geliri niteliğinde olması ve Şirketimizin nakit durumu ile ortaklarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, Şirketimizin özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla 2021 yıllık hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem karının Şirket bünyesinde bırakılarak dağıtılmamasına ve Şirketimizin hem TFRS hem de vergi mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan finansal tablolarında yer alan net dönem karlarının tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılarak "geçmiş yıllar karları" hesabına aktarılması hususunun Şirketimizin 2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına


karar verilmiştir.

Şirketimizin 5 Temmuz 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Şirket'in hem TFRS hem de vergi mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan finansal tablolarında yer alan net dönem kârlarının tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılarak "geçmiş yıllar kârları" hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2021 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
148.867.243
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
64.629.431
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
329.431.357
233.237.856
4. Vergiler ( - )
-74.262.274
-60.347.257
5. Net Dönem Kârı
255.169.083
172.890.599
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
255.169.083
172.890.599
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
255.169.083
172.890.599
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
255.169.083
172.890.599
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
255.169.083
172.890.599
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

*Yasal kayıtlarda yer alan net dönem karından geçmiş yıllar zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan matrahın %5'i olarak hesaplanan genel kanuni yedek akçe tutarının TTK'nın 519'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen sınırı aşması nedeniyle ilave genel kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.

Kredi Hesaplama