FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
09.06.2022
Genel Kurul Tarihi
06.07.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.07.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Cumhuriyet mah. Silahşör cad. Yeniyol1 Sk. No:8/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2021 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
8 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2022 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 06.07.2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloları müzakere edilmiş,

- 2021 yılına ilişkin finansal tabloları kabul edilmiş,

- Yönetim kurulu üyeleri 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiş,

- Yatırım ihtiyaçları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiş,

- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları belirlenmiş,

- Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir,

- 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar müzakere edilmiş, 2022 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 2021 yıl sonu mali tablolarında oluşan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmiştir,

- Şirketimizin 30/06/2022 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2022 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş,

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no'lu ilkesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2021 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
hazirun_PEKGY.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
PEKGY 2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1 Bomonti-Şişli – İstanbul adresinde yapılmıştır..

Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Kredi Hesaplama