FİNANS

Özet Bilgi
2021 YILI OLAĞN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
06.07.2022
Genel Kurul Tarihi
10.08.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.08.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 2021 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulunun 2021 yılına ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılında faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2021 CEO EVENT İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
2021 CEO EVENT MEDYA A.Ş.BİGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.07.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonusunda,

Şirket Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 10.08.2022 günü saat 14:00'de, Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına,

2. Bakanlık Temsilcisi atanması için Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaata bulunulmasına,

3. Genel Kurul Toplantısının TTK' nın 414'üncü maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama