FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
07.06.2022
Genel Kurul Tarihi
07.07.2022
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.07.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2021 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2021 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,
10 - 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen İlişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Euro Yatırım 2021 Bilgilendirme Dökümanı(07.07.2022).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Euro Yatırım Gündem İlanı(07.07.2022 Olağan).pdf - İlan Metni
EK: 3
Esas Sözleşme Değişikliği SPK Onaylı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1.Toplantıya hissedar Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Mehmet ÜZER tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet ÜZER 'in ve Tutanak Yazmanlığına da Funda SAĞCAN 'ın seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER ‘in tayin edilmesini talep etti. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet ÜZER 'in ve Tutanak Yazmanlığına Funda SAĞCAN 'ın seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER ‘in tayin edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3.Toplantı Başkanı; 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya hissedar Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Funda SAĞCAN tarafından verilen yazılı önerge ile Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka söz alan olmadı.

Verilen önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4.Toplantı Başkanı; Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya hissedar Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Mehmet ÜZER tarafından verilen yazılı önerge ile Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı.

Verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş kabul edilmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5.Toplantı Başkanı; Şirketin 2021 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya hissedar Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Funda SAĞCAN tarafından verilen yazılı önerge ile Şirketin 2021 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı.

Verilen önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesap dönemine ait finansal mali tabloların aynen katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2021 yılı faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Mustafa Şahin 1.184.994 oy , Ali Arslan 7.284.997,65 oy , Feyzullah Öner 7.284.997,65 oy , Osman Demirci 7.284.997,65 oy , Sevinç Bozkurt 7.284.997,65 oy ile Yönetim üyeleri ayrı ayrı katılanların oybirliği ile ibra edildi.

7.Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde;

Şirketimizin TTK ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarında oluşan zararın geçmiş yıl zararlarına transfer edilmesine,

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda oluşan karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,

SPK'nın kar dağıtımına ilişkin mevzuat ve düzenlemelerine göre şirketimizin Dönem Karı olmasına rağmen TTK ve VUK kayıtlarına göre zarar oluşması ve dağıtılabilir net kara ulaşmak için öncelikle geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi gerekliliği nedeniyle 2021 yılı için kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu 'nun 2021 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Teklif oylamaya sunuldu. Teklifin kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Toplantıya hissedar Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Mehmet ÜZER tarafından verilen yazılı önerge okundu. Başka Söz alan olmadı. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 15.000,00 (Onbeş Bin) TL sına kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilmesi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi hususu, ayrıca huzur hakkı ödemelerinden kaynaklanan vergi ve yasal yükümlülüklerin şirket tarafından karşılanması katılanların oybirliği ile karar verildi.

9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca 2022 yılı seçilen Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10.2021 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

Toplantıya hissedar Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Funda SAĞCAN tarafından verilen yazılı önerge ile 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 100.000,00 (Yüz bin) TL olarak belirlenmesi hususunu önerdi. Öneri müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11.Toplantı Başkanı; Şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan 28.04.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-20953 sayılı uygun görüşe göre ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 16.05.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00074689167 sayılı izne göre Ana sözleşme tadil metninin Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya hissedar Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Mehmet ÜZER tarafından verilen önerge ile tadil tasarısının Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Söz alan olmadı.

Verilen önerge doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmenin 6 Maddesinin tadil tasarısının okunmuş kabul edilmesi hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde ekli tadil metninin aynen kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

12.Şirketimiz tarafından 2021 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

13.Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında 31.12.2021 tarihli Mali tablolar ve dipnotların gerekli açıklamaların yapıldığı bilgisi ortakların, genel kurulun bilgisine sunuldu. Finansal tabloların 7. Nolu dipnotlarında yer alan ilişkili taraf açıklamaları dışında 2021 yılı içinde yapılan, yaygın ve süreklilik arz eden ve önemli nitelikte işlemler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14.Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

15.Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için Toplantı Başkanı tarafından Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ huzurunda toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü.

Toplantı tutanağı Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Heyeti tarafından imza altına alındı. 07.07.2022 Saat:12.35

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI

Yılmaz AKBAŞ Ali ARSLAN Mehmet ÜZER Funda SAĞCAN

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
15.07.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Euro Yatırım G.Kurul Tutanak(07072022)-Kap.pdf - Tutanak
EK: 2
Euro Yatırım Hazirun 07072022-Kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Euro Yatırım 2021 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.07.2022 tarihinde saat:12.00 de Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İstanbul adresinde yapılmış olup, Toplantı Kararları ve ekleri 15.07.2022 tarihinde tescil edilmiş, 18.07.2022 tarih 10619 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunar ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Kredi Hesaplama