FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Türk Ticaret Kanunu uyarınca iç kaynak tutarlarının revize edilmesi sebebiyle.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
750.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
38.062.500
Ulaşılacak Sermaye (TL)
200.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
KONTR, TREKNTR00013
38.062.500
161.937.500,000
425,45155
KONTR, TREKNTR00013
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
38.062.500
161.937.500,000
425,45155
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
49.000.000
Diğer Kar Yedekleri (TL)
112.937.500
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
21.06.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, şirketimiz sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz kapsamında daha önce belirlenmiş iç kaynaklardan karşılanacak olan tutarların Türk Ticaret Kanunu uyarınca revize edilmesi gereği konusunu değerlendirmiş ve bu kapsamda aşağıdaki hususları bugün görüşerek karara bağlanmıştır.

1. Şirketimizin 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 38.062.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 161.937.500 TL (% 425,45155 oranında) artırılarak 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2.Tamamı iç kaynaklardan karşılanacak olan 161.937.500 TL tutarındaki sermayenin;

-49.000.000 TL tutarındaki kısmının hisse senetleri ihraç primlerinden ve

-112.937.500 TL tutarındaki kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,

3. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun bu kapsamda güncellenmesine,

4. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulmasına,

5. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Ticaret Sicili de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

6. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına,

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz bedelsiz sermaye artırımı başvurumuz bu kapsamda güncellenecek olup, mevcut bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda sermaye artırım tutarı veya oranı değişmemiş, yalnızca sermayeye eklenecek iç kaynaklarda güncelleme yapılmıştır.

Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf

Kredi Hesaplama