FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Genel Kurul Toplantısında görüşülüp karara bağlanan bağımsız denetim firmasının seçimine ilişkin 6. maddede 2021 yılı ibaresi sehven hatalı yazılmış olup 2022 olarak düzeltilmiştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
17.06.2022
Genel Kurul Tarihi
21.07.2022
Genel Kurul Saati
14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.07.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
KAYSERİ
İlçe
MELİKGAZİ
Adres
Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve yoklama
2 - Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
3 - 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulunun, 2021 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçiminin görüşülmesi ve onaylanması
7 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2021 " yılına dair yapılan işlemler ve 2022 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
8 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9 - Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması
10 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2022 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi
11 - 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin bir yıl uzatılması
12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki verilmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2022 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
15 - Dilek, temenni ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2021 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı, 21.07.2022 tarihinde, şirket merkezi olan O.S.B. 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri adresinde, 14:30'da yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.

Paydaşlarımızın bilgilerine arz olunur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar


Kredi Hesaplama