FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract|
Finansal Duran Varlık Satışı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2022
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş.
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Özel İstihdam Hizmetleri
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
9.600.000,00-Türk Lirası
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28.07.2022
oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Diğer (Other)
oda_NominalValueOfSharesSold|
Satılan Payların Nominal Tutarı
9.600.000,00-Türk Lirası
oda_SalesPricePerShare|
Beher Pay Fiyatı
1,00- Türk Lirası
oda_TotalSalesValue|
Toplam Tutar
34.000.000,00- Türk Lirası
oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,48
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%9,69
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
oda_ProfitLossArisedAfterTransaction|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Yoktur
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yoktur
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur
oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Demirören TV Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Müşterek kontrole tabi ortaklık
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
27.05.2022 ve 202204K11173555
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yenibiriş'in gerçeğe uygun hisse değeri orta noktası 32.4 milyon TL olmak üzere 29.3 - 36.6 milyon TL aralığında hesaplanmıştır.
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem değerleme raporu sonuçlarına uygun gerçekleştirilmiştir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz'un 28.07.2022 tarihli (bugün) toplantısında; tamamı ödenmiş 9.600.000,00-Türk Lirası sermayesine %100 oranında iştirak edilen ve Şirketimiz'in doğrudan bağlı ortaklığı olan Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş. nezdinde Şirketimizin sahip bulunduğu beheri 1,00-Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı 9.600.000 adet payın tamamının, medya grubumuzun organizasyonel yapılanması amacıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan 27.05.2022 tarihli Değerleme Raporu'nda belirlenen değer aralığında olmak üzere, beher pay 1,00-Türk Lirası olacak şekilde toplam 34.000.000,00-Türk Lirası bedel karşılığında borçlarımıza mahsuben, medya grubumuz bünyesinde faaliyet gösteren Demirören TV Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş.'ne satılarak devredilmesine karar verilmiş olup, devir işlemi bugün (28.07.2022) gerçekleştirilmiş ve satış bedeli borçlarımıza mahsup edilmiştir.

Yukarıda detayları verilen "Finansal Duran Varlık" satış ve devir işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)'nin, "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinde düzenlenen sınırların altında kaldığı ve bu bağlamda ilgili Tebliğ kapsamında düzenlenen ayrılma hakkının doğmayacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Kredi Hesaplama