FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
06.06.2022
Genel Kurul Tarihi
30.06.2022
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.06.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12.3.5 maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
3 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi
4 - 2021 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oya sunularak karara bağlanması
6 - Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması
7 - Ücretlendirme Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması
8 - Bağış ve Yardım Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması
9 - Bilgilendirme Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması
10 - 2021 yılı karı/ zararı hakkında görüşme ve karar
11 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2022 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar
12 - Sun Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin tadilinin onaylanması konusunda görüşme ve karar
13 - Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
14 - 2022 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereǧince, Şirket'in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiǧi teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi
16 - Dilekler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
6.SUN TEKSTİL-Çağrı İlan (TTSG).pdf - İlan Metni
EK: 2
SUN TEKSTİL-Bilgilendirme (KAP-EGKS).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Genel kurul ile ilgili olarak tutanak ve hazirun ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
04.07.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
30.06.2022 SUN TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. HAZIRUN CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
30.06.2022 SUN TEKSTİL A.S. TUTANAK.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 07.07.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10615 sayısında ilan edilmiştir.


Kamuoyuna duyurulur.

Kredi Hesaplama