FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
08.07.2022
Genel Kurul Tarihi
04.08.2022
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.08.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
KONYA
İlçe
SELÇUKLU
Adres
Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/Konya
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
7 - 2021 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2022 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
9 - Esas Sözleşmenin 7.maddesi uyarınca, ½'si A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
12 - Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Şirketin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.08.2022 tarihinde (Bugün) saat 10:00 'da Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/Konya adresinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve toplantıya ilişkin Hazirun Listesi ekte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dökümanlara www.imas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizden de ulaşmak mümkündür.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Kredi Hesaplama