FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
30.06.2022
Genel Kurul Tarihi
27.07.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.07.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
7 - Şirketin 2021 mali yılına ilişkin yılsonu mali tablolarında bulunan dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinin ardından geriye dağıtılabilir kar kalmadığından kar payı dağıtımı yapılmayacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
9 - Yönetim Kurulu'na bağımsız üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketinin seçilmesi,
11 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına, ayrıca Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası ve Çalışanlarımıza Yönelik Tazminat Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
12 - 2021 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - 2021 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
14 - 2021 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
15 - 2021 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
09.08.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5
Çalışanlarımıza Yönelik Tazminat Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6
Kar Dagitim Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 7
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27.07.2022 tarihinde yapılan ve 2021 yılı faaliyet hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bugün (09.08.2022) tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama