FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
25
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  

  

  

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

  

  

  

  

Şirketimizin 11.08.2022 tarih ve 25 sayılı yönetim kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan;

  

  

  

  

  

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2022-30.06.2022 faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,

  

  

  

b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

  

  

c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun; işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

  

  

  

 

  

  

  

Saygılarımızla

  

  

  

 

  

  

  

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

Levent Kirman                                                          Saygın Soran

  

  

  

Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür                    Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetici

  

  

  

 

  

                                                             

  

  

  

 Burçin Gözlüklü                               Levent Artuk                          Av. Şebnem Ergün

  

  

  

Yönetim Kurulu Üyesi                      Yönetim Kurulu Üyesi           Yönetim Kurulu Üyesi

  

  

  

Denetim Komitesi Başkanı                Denetim Komitesi Üyesi        Denetim Komitesi Üyesi

Kredi Hesaplama