FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
9
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL  RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) 9. MADDESİ  GEREĞİNCE BEYANIMIZDIR. 

Yönetim Kurulu Karar Tarih ve Nosu: 12/08/2022 tarihli 9 nolu karar 

Şirketimizin yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun  bulunan 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait 

a) Finansal tabloların tarafımızdan incelendiğini, 

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya  açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla  yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi  bir eksiklik içermediğini, 

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri,  pasifleri, finansal durumu ve  kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, beyan ederiz. 

Saygılarımızla, 

Christopher Edward Beatty                               Arzum Ayşe Başaran 

Yönetim Kurulu Başkanı                                      Genel Müdür

Kredi Hesaplama