FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/08/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2022/27
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

                                                                SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA

                                                                    FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN

                                                                          9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

 

  

ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN       

KARAR TARİHİ: 15.08.2022

KARAR SAYISI :  2022/27


Şirketimizce hazırlanan 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan 15/08/2022 tarih ve 2022/27 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, bağımsız denetim kuruluşunun sınırlı denetiminden geçmiş ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

  

 

 

  

a.      Tarafımızca incelendiğini,

b.      Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tablolar'ın konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte,  şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun  işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz. 

  

Saygılarımızla,


  

GÜNSELİ TARHAN  

Denetim Komitesi Başkanı  

  

TURGUT GÜRSOY  

Denetim Komitesi Üyesi  

  

Sezer TUĞ ÖZMUTLU

Mali İşler & Satınalma Genel Müdür Yardımcısı 

Kredi Hesaplama