FİNANS

Özet Bilgi
2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
11.08.2022
Genel Kurul Tarihi
05.09.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.09.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ALİAĞA
Adres
Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası No 6/1 Aliağa-İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2021 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4 - 2021 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6 - 2021 faaliyet yılı karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - Şirket tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2022 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olup alınan kararlara ilişkin özet bilgiler aşağıdadır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimizin 2021 yılı faaliyet raporu onaylanmıştır.

Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimizin 2021 faaliyet yılı finansal tabloları onaylanmıştır.

Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.

Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulunun, SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, yedeklerin ayrılması sonrası kalan 5.226.647.941,50 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması kararı genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu üyeliklerine SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.(Temsilcisi) Sn. Süleyman GASİMOV, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi) Sn. Kanan NAJAFOV, Sn. Zaur GURBANOV, Sn. Teymur ABASGULİYEV, Sn. Mehmet Celal SAVAŞ ve Sn. Sibel UĞUR'un, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sn. Murat ZAMAN, Sn. Bekir Emre HAYKIR ve Sn. Neslihan TONBUL'un 3 yıllık süreyle seçimi genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 9. maddeleriyle ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2022 yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.

Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak, Şirketin 2021 yılı içinde toplam 5.303.720,75 TL bağışta bulunduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimiz tarafından 2022 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 20.000.000,00 TL olarak belirlenmesi genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 13. Maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için genel kurul tarafından izin verilmiştir.

Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" inin 12/4 maddesi kapsamında, 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
08.09.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 05.09.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.09.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama