FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
104
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)" İN
İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
a) 01/01/2022 - 30/09/2022 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların ve ara faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çercevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablo ve ara 
faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması 
sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve ara faaliyet raporunun 
işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde ve işletmenin finansal durumunu,
karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
         Murat SÜZER                                   Murat AKBALIK                                     Atilla BENLİ
Genel Müdür Yardımcısı      Denetim Komitesi Başkanı      Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

Kredi Hesaplama