FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract|
Finansal Duran Varlık Satışı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/01/2023
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Enda Enerji Holding A.Ş.
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yenilenebilir Enerji Üretimi
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
345.477.486 TL
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.01.2023
oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Diğer (Other)
oda_NominalValueOfSharesSold|
Satılan Payların Nominal Tutarı
13.000.000 TL
oda_SalesPricePerShare|
Beher Pay Fiyatı
9,525 TL
oda_TotalSalesValue|
Toplam Tutar
123.825.000 TL
oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 3,76
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
% 0,24
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
% 0,24
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 2,74
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 39,62
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ProfitLossArisedAfterTransaction|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Bulunmamaktadır.
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
20/01/2023
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Satış bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Satış bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 (bugün) tarihli toplantısında;

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı % 30,83 oranındaki iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.'nin (Enda) 345.477.486 Türk Lirası ödenmiş/çıkarılmış sermayesinde Şirketimizin doğrudan sahip olduğu 13.000.000 adet payın pay başına 9,525 TL fiyat üzerinden toplam 123.825.000 TL bedelle Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden Şirketimiz ile Alıcı arasında 20.01.2023 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır. 

Taraflar arasında imzalanan sözleşmeye istinaden, toplam satış bedelinin %10'u peşin, %15'i 10.02.2023 tarihinde, kalan %75'i ise 20.04.2023 tarihinde ödenecektir.

Ayrıca söz konusu pay satış işlemi dışında, şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Verusa Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 25.000.000 Enda payı ile şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu 67.000.000 adet Enda payı da aynı bedel ve şartlarda toplam 876.300.000 TL bedelle Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmış olup, doğrudan ve dolaylı Enda pay satışlarının toplam tutarı 1.000.125.000 TL'dir. Bu satışlar sonrasında şirketimizin Enda sermayesindeki doğrudan iştirak oranı %0,24, dolaylı iştirak oranı %0,19 olmak üzere toplam %0,44 olmuştur.

Öte yandan anılan Yönetim Kurulu kararında, Enda Enerji Holding A.Ş. sermayesindeki sahip olunan paylara ilişkin satış ve devir işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)'nin, "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinde düzenlenen sınırların altında kaldığı ve bu bağlamda ilgili Tebliğ kapsamında düzenlenen ayrılma hakkının doğmayacağı değerlendirilmiştir. 

Kredi Hesaplama