FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
03.03.2023
Genel Kurul Tarihi
30.03.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAKIRKÖY
Adres
OSMANİYE MAH. ÇIRPICI KOŞU YOLU SOKAK NO:5/1,2,3,4
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
9 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
10 - Şirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ‘'Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
İLAN METNİ .pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 03.03.2023 tarihinde yapılan toplantısında, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.03.2023 Perşembe günü saat 11:00'de yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sokak No:5, 1, 2, 3, 4 - 34144 Bakırköy /İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin Genel Kuruluna ilişkin gündem, vekaletname örneği, davet mektubu ve genel kurul bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama