FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
08.03.2023
Genel Kurul Tarihi
31.03.2023
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
UŞAK
İlçe
BANAZ
Adres
Dilek Mahallesi Hüsnü Çakın Caddesi No:38 Banaz / UŞAK
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2022 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2022 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; (TRİ' ler)
7 - Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
8 - Faaliyet dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
9 - Yönetim Kurulunun 26.01.2023 tarihli kararı ile Nuri USLU' un 26.01.2023 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Tahsin YAZAN' nın seçilmesine ve Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Nurullah NURDOĞAN' nın 26.01.2023 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Şakir Ercan GÜL' ün seçilmesine yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
11 - Şirketimizin 2023 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI YAZISI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
2022 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'nu yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 31.03.2023 Cuma günü saat 15:00 de Dilek Mahallesi Hüsnü Çakın Caddesi No:38 Banaz / UŞAK adresindeki şirket merkezinde toplanmasına, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama