FİNANS

Özet Bilgi
2022 YILI KAR PAYI DAĞITIMI İŞLEMLERİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
09.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
10.04.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVBTY00011
Peşin
0,7500000
75
10
0,6750000
67,5
B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029
Peşin
0,7500000
75
10
0,6750000
67,5
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
02.05.2023
30.06.2023
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVBTY00011
0
0
B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 09.03.2023 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 75.257.592 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 94.542.895 TL. net kâr elde edilmiştir.

Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde;

i.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın; brüt 19.500.000.-TL'lik (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,75-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt % 75) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,

ii.Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca - 2.499.939 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

iii. Kalan karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

konularında Yönetim Kurulu'muza yetki verilmesi hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
VBT Yazılım AŞ 2022 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
VBT YAZILIM A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
26.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
2.700.060,58
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
87.075.051
107.584.918
4. Vergiler ( - )
-11.817.459
-13.042.023
5. Net Dönem Kârı
75.257.592
94.542.895
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-2.499.939
-2.499.939
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
72.757.653
92.042.956
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
72.757.653
92.042.956
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
-19.500.000
-19.500.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
-2.022.222
-2.022.222
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
51.235.430,36
70.520.733,65
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kredi Hesaplama