FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
13.03.2023
Genel Kurul Tarihi
11.04.2023
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Wyndham Grand İstanbul Levent Otel Leonardo Salonu/Esentepe, Büyükdere Cd. No 177-183, 34394 Şişli/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - T.T.K.'nın 363. maddesine göre yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
7 - 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
8 - Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi,
11 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7'inci maddesi tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
12 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeniyle yapılan bağışların Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2023 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
16 - Dilekler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Çağrı İlanı Gündem ve Vekaletname 2022.pdf - İlan Metni
EK: 2
General Assembly Invitaion Letter.pdf - İlan Metni
EK: 3
EYH Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
General Assembly Information Document 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Nisan 2023 Salı günü saat 13:00'da Esentepe, Büyükdere Cad. No 177-183, 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Wyndham Grand İstanbul Levent Otel Leonardo Salonu'nda yapılmasına karar vermiştir.

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanı ekte yer almaktadır.

Kredi Hesaplama