FİNANS

Özet Bilgi
2022 yılı Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
10.03.2023
Genel Kurul Tarihi
05.04.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe - Şişli İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - 2022 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı Kâr Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti ve huzur haklarının belirlenmesi.
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için denetim şirketi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket esas sözleşmesinin 8. No'lu maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2022 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
12 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliğ'inin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Şirketimizin geliştirmekte olduğu gayrimenkul projeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilek ve Temenniler, Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
5) Gündem İlan.pdf - İlan Metni
EK: 2
Deniz GYO Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz yapmış olduğu toplantısında; Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 5 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 11:00'de yukarıdaki gündemi görüşmek üzere "Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe, Şişli, İstanbul" adresinde yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama