FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisi'nin Olağan Genel Kurul'da kabulü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
14.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
13.03.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
OTKAR, TRAOTKAR91H3
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
OTKAR, TRAOTKAR91H3
0
0
Ek Açıklamalar

13.03.2023 tarihli Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 60. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının kar payı dağıtımı ile ilgili maddesi aşağıda bulunmaktadır.

Şirket tarafından 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 1.029.118.536 TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edildiği; Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 769.605.582 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2022 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2022 yılı için ayrılmaması,

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 1.239.118.536 TL net dönem karına 9.737.108 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 1.248.855.644 TL olduğu;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre net dönem karı dahil toplam 1.529.555.958 TL tutarında dağıtılabilir kaynak bulunduğu;

Görülmüş olup, buna göre;

- Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesine ve 28.03.2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla kar payı dağıtımı yapılmaması;

- VUK kayıtlarına göre oluşan 769.605.582 TL cari yıl karının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması; TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 1.239.118.536 TL'net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması

hususları 1 TL'lık red oyuna karşılık, 18.156.114,66 TL'lık olumlu oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım.pdf
EK: 2
Dividend Distribution.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
24.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
183.398.147
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.076.841.265
769.605.582
4. Vergiler ( - )
-162.277.271
0
5. Net Dönem Kârı
1.239.118.536
769.605.582
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.239.118.536
769.605.582
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
9.737.108
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.248.855.644
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.239.118.536
769.605.582
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

-

Kredi Hesaplama