FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
17.03.2023
Genel Kurul Tarihi
17.04.2023
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ESENLER
Adres
Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı sürenin altı yıla ulaşması dolayısıyla görevinden ayrılan Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yüce Erim'in yerine atanan Sn. Murat Ethem Sümer'in üyeliğinin onaya sunulması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7 - Kâr Dağıtım Politikası' nın onaylanması.
8 - Kâr dağıtımı konusundaki şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2022 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Ücretlendirme Politikası'nın onaylanması
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2023 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
14 - Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu ilkesi kapsamında 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Yönetim Kurulu Tarafından Alınan Karar Uyarınca Gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemlerine İlişkin Olarak, Pay Geri Alımının Amacı, Kullanılan Kaynak ile Geri Alım İşlemlerinin Özetinin Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
General Assembly Informative Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2023 tarihinde, saat 13:00'da Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS' de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ne ait e-Yatırımcı (Yatırımcı Bilgi Merkezi)' ya kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. Kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.kafein.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü, Vekâletname Formu ve Gündeme ilişkin açıklamalar şirket merkezinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve www.kafein.com.tr şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

Kredi Hesaplama